Асоціація стоматологів україни

 

АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

UKRAINIAN DENTAL ASSOCIATION

Асоціація стоматологів України заснована у 1958 році і нараховує близько 6 тисяч лікарів-стоматологів, зубних лікарів та зубних техніків, які об'єднані у 27-ми регіональних асоціаціях.

Ukrainian Dental Association was established in 1958 and involves about 6000 dentists and technicians which are grouped in 27 regional associations.

До її складу увійшли 43 колективних членів - приватні та державні клініки, фірми, спільні підприємства.

It includes 43 collective units, such as large private and state-owned clinics, firms, joint ventures.

 

 

1500

4600

150

 

Кілкість приватних клінік та кабінетів

Кілкість державних клінік

Представники іноземних фірм в Україні

Number of private clinics and consulting rooms

Number of the state-owned clinics

Foreign representetives in Ukraine

 

 

Структура АСУ

Structure of UDA

Керує АСУ Президія на чолі з Президентом, 4 Віце-Президентами та членами Президії.

UDA has its Presidium with President at the head, 4 Vice-Presidents and members of Presidium.

 

 

 

 

Президент, професор

Данилевский Микола Федорович

 

 

 

 

President, professor

M. Danilevsky

 

 

Організаційна структура АСУ

Organizational structure of UDA

 

 

Президент

President

 

 

 

Президія

Presidium

 

 

Коордінаційна рада 

Coordination Council 

Правління

Management Board

 

 

 

Асоціація

Стоматологів

України

Ukrainian Dental Association

 

 

Обласні та місцеві осередки 

Regional and City branches 

Колективні члени

Corporate members

 

 

 

Комісії

Commitees

 

 

Організаційно-методична 

Organisational and metodological commitee

Фінансово-економічна

Financial commitee

По сертифікації стоматологічних матеріалів

Commitee for certification of dental materials

Наукова

Scientific commitee

Правова

Law commitee

З комерційнної діяльності

Commerce commitee

Редакційно-видавнича

Publishing commitee

Кваліфікаційна

Qualification commitee

З міжнародних зв'язків

International relations commitee

По координації работи з колективними членами

Commitee of comporate members activities

Інформаційна

Information commitee

 

 

 

Основні види діяльності:

 

The principal types of UDA activity:

Підготовка фахівців-стоматологів.

Підготовка лікарів-стомато-логів здійснюєтся на 12 фа-культетах при університетах та у медичній стоматологіч-ній академії.

Training of dental specialists.

Training of doctors-stomato-logists is based on proper faculties at Univercities and at the Medical Stomatological Academy.

Стоматологічна допомога має 3 форми:

державну, приватну, страхову.

Provision of 3 main types of dental care:

state-owned, private and based on ensurance.

Підвищення кваліфікації фахівців:

 

 

 

 

  • на факультетах підвищен-ня кваліфікації при університетах та академіях;
  • в учбових центрах універ-ситетів та АСУ;
  • при проведені конферен-цій, семінарів, виставок.

Extention courses for specialists work:

 

 

 

 

  • on special faculties at the Univercities andAcademies;
  • in training centers of the Univercities and UDA;
  • organization of Conferencies, seminars, exibitions.

Організація лікувально-профілактичної діяльності.

 

Organization of profilactics measures.

Упровадження сучасних технологій, методів лікування та профілактики.

Introducing of up-to-date technologies, new metods of treatment and prevention measures.

Захіст прав членів АСУ.

 

Protection of rights for the members of UDA.

Спільні конференції з фірмами.

Joint conferences organized with firms and UDA.

Відавніцтво 2 науково-практичних журналив та щомісячної газети.

Issues 2 scientific-practical magazins monthly.

Офіційни документи Асоціації:

 

План практических тематических курсов АСУ до июня 2002 г.

Информация о заседании Координационного Совета АСУ

 

Статут Асоціації Стоматологів України

Інформаційний лист №7

Інформаційний лист №8

План заходів АСУ на 1999 рік

Інформаційний лист № 10

Інформаційний лист № 1-2000

Список голів Регіональних Асоціацій Стоматологів України

Центр правовой поддержки

Відкритий лист №11 від 09.03.2006

Список колективних членів Асоціації Стоматологів України