Статут Асоціації Стоматологів України

ЗАРЕЄСТРОВАНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством юстиції України

Установчою Конференцією

"12" березня 1995 року

Асоціації стоматологів України

Свідотство N 634

23. 10. 1994 року

 

 

Начальник управління

 

об'єднань громадян

 

Н. П. Лукашова

 

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

київ 1995

СВІДОЦТВО

про реєстрацію об'єднання громадян

1 березня 1995 р.

№ 634

Назва об'єднання АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

Вид об'єднання Всеукраїнська громадська організація

Центральний статутний орган об'єднання З"ї зд, Координаційна Рада; м.Київ-57, вул. Зоологічна, 1

Територія, на яку поширюється діяльність об'єднання Україна

Заступник
Міністр юстиції України
М. І. Хандурін

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація стоматологів України /надалі асоціація/ є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує на основі спільніх інтересів та за професійною ознакою громадян України - лікарів стоматологів, лікарів суміжних професій, а також спеціалістів інших галузей знань, чия професійна діяльність пов'язана з проблемами стоматології для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Асоціація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4. Діяльність Асоціації поширюється на територіїю України. Асоціація може створювати свої осередки на території України.

1.5. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації її у Міністерстві юстиції України, може мати розрахункові рахунки в установах банків, свою печатку, штампи, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються координаційною радою Асоціації та реєструються в установленому порядку.

1.6. Асоціація може засновувати або вступати в міжнародні громадські /неурядові/ організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним забов'язанням України.

1.7. Юридична адреса Асоціації знаходиться в м. Києві.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є забеспечення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів; сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів стоматологічного профілю, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної стоматологічної науки та практики.

2.2. Основними завданнями Асоціації є:

2.2.1. сприяння вдосконаленню організації управління стоматологічною службою та основних форм і методів надання стоматологічної допомоги;

2.2.2. пропаганда досягнень стоматологічної науки та досвіду роботи стоматологічних установ, сприяння впровадженню пріоритетних напрямків наукових досліджень в області стоматології та суміжних спеціальностей;

2.3. Асоціація для виконання своїх статутних завдань в установленому законом порядку:

2.3.1. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права:

2.3.2. вносить пропозиції до органів державної влади і управління з питань охорони здоров'я;

2.3.3. сприяє розробці програм по наданню стоматологічної допомоги населенню України;

2.3.4. проводить аналіз та оцінку методів профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань, розробляє рекомендації по їх практичному використанню:

2.3.5. бере участь у розробці рекомендацій по виробництву та стандартизації стоматологічного обладнання, інтрументарію та матеріалів:

2.3.6. вносить пропозиції по номенклатурі, об'єму та системі підготовки спеціалістів стоматологічного профілю;

2.3.7. здійснює громадську єкспертизу стоматологічного устаткування, інструментарію та матеріалів, що відпускаються, та дає громадський висновок про доцільність розробки та виробництва нових матеріалів та виробів;

2.3.8. приймає участь у формуванні програм та учбових планів і здійснює громадську експертизу підготовки кадрів стоматологічного профілю;

2.3.9. надає допомогу та необхідні консультації организаціям, установам та підприємствам, а також громадянам з питань діяльності стоматологічної служби через створені госпрозрахункові організації;

2.3.10. скликає наради, семінари, наукові конференції та приймає участь в нарадах і конференціях;

2.3.11. проводить пропаганду медичних та гігієнічних знань, організує публічні лекції, виставки, доповіді та наукові диспути з питань стоматології:

2.3.12. видає в установленому порядку свої журнали, праці, бюлетені та інші видання;

2.3.13. здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновування підприємств;

2.3.14. здійснюе зовнішньоекономічну діяльність;

2.3.15. розповсюджує інформацію і пропагандує свої ідеї та цілі;

2.3.16. засновує засоби масової інформації.

З. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.І. В Асоціації є індивідуальне, колективне та почесне членство.

3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути лікарі-стоматологи, лікарі суміжних профессій, а також спеціалісти інших галузей знань, чия професійна діяпьність пов'язана з проблемами стоматолоії, що є громадянами України, чи іноземні громадяни, які визнають Статут Асоціації та беруть участь в її діяльності. Їм видасться членський квиток єдиного зразка, затверджений з'їздом Асоціації.

3.3. Колективними членами Асоціації є колективи підприємств, установ, організацій, які поділяють основну мету та завдання Асоціації і пріймають участь у їх реалізації.

3.4. Рішенням з'їзду за значні досягнення в діяльності, що відновідає статутним цілям і завданням Асоціації, спеціалісту будь-якої професії може бути надане звання "Почесного члена АСУ" і виданий диплом єдиного зразка, затвердженого з'їздом.

3.5. Прийом індивідуальних членів зднійснюють місцеві осередки Асоціації на підставі письмової заяви індивідуального члена та сплаченого вступного внеску.

3.6. Прийом колективних членів здійснює Правління Асоціації на підставі рішення зборів колективу підприємств, установ, організацій та сплаченого вступного внеску.

3.7. Індивідуальні та колективні члени /через своїх представників/ мають рівні права та обов'язки.

3.8. Члені Асоціації мають право:

3.8.1. на захист своїх професійних інтересів, в тому числі апелювати до керівних органів Асоціації;

3.8.2. на першочергове отримання інформації через територіальні осередки про роботу Асоціації:

3.8.3. вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;

3.8.4. приймати участь у всіх засіданнях, конференціях, зборах /інших формах колективної діяльності/ Асоціації та її осередків;

3.8.5. на першочергове забеспечення матеріалами та устаткуваниям;

3.8.6. приймати участь в референдумах, що проводяться Асоціацією з різних питань професійної та науково-практичної діяльності спеціалістів, що мають відношення до стоматології;

3.8.7. обирати і бути обраними до статутних органів Асоціації;

3.8.8. публікувати свої роботи та рекламні об'яви в друкованих віщаннях Асоціації;

3.8.9. безкоштовно відвідувати виставки, що організуються та проводяться Асоціацією;

3.8.10. використовувати символіку та іншу атрибутику Асоціації /тільки за рішенням її Координаційної Ради/;

3.8.11. вийти із складу Асоціації /без повернення сплачених внесків/;

3.9. Члени Асоціації зобов'язані:

3.9.1. здійснювати свою діяльність згідно з вимогами медичної етики, визнанням того, що найвищими цінностями є людина та її здоров'я, гідність, права та вільність особистості;

3.9.2. дотримуватись статутних вимог;

3.9.3. виконувати рішення з'їздів і керівних органів Асоціації, якщо вони не суперечать положенням Статуту;

3.9.4. постійно сприяти здійсненню цілей і завдань Асоціації;

3.9.5. своєчасно сплачувати членські внески;

3.9.6. нести моральну відповідальність за невиконання зобов'язань, передбачених цим Статутом.

3.10. За порушення статутних вимог член Асоціації може бути виключений з неї. Виключення з Асоціації здійснюють органи, яким надане право прийому. Виключені з асоціації можуть знову вступити до неї на загальних підставах.

3.11. Порушення щодо прийому або виключення можуть бути оскаржені у Координаційній Раді. Її рішення є остаточним.

3.12. Почесний член АСУ може втратити своє звання, якщо він припускається дій, що компрометують цілі і завдання Асоціації. Рішення про це виносить Координаційна Рада і затверджує з'їзд Асоціації.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Основою Асоціації є місцеві осередки, які створюються за територіальним принципом. Рішення про створення осередку приймається на загальних зборах бажаючих стати членами Асоціації при наявності не менш як трьох осіб.

Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються загальними зборами осередків та затверджуються Правлінням Асоціації. Для набуття прав юридичної особи, місцеві осередки повінні зареєструватися в установленому законом порядку на підставі своїх положень.

4.2. Асоціація діє згідно з принципами виборності керівних органів, гласності, періодичної звітності, колективності керівнитцтва і персональної відповідальності за доручену справу.

Президент Асоціації не може посідати одну й ту ж посаду понад двох термінів підряд.

4.3. Вищими статутними органами Асоціації є з'їзд, Координаційна Рада.

4.4. З'їзд є вищим керівним органом Асоціації, який скликається 1 раз через 4-5 років. Про скликання з'їзду та його порядок денний Правління інформує членів Асоціації не пізніше, ніж за два місяці до його відкриття.

Норми представництва делегатів визначає Координаційна Рада. Кожний делегат має право одного голосу.

4.5. У роботі з'їзду можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени Координаційної Ради, Правління, Ревізійної комісії, інші члени Асоціації, що не обрані делегатами.

На запрошення Правління в роботі з'їзду, на правах спостерегачів, можуть брати участь представники органів державної влади і охорони здоров'я, громадських організацій, засобів масової інформації.

4.6. З'їзд Асоціації:

4.6.1. затверджує Статут Асоціації, вносить зміни і доповнення до нього;

4.6.2. приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Асоціації;

4.6.3. обирає Президента Асоціації, Голову і членів Ревізійної комісії строком на 5 років;

4.6.4. затверджує кандидатури Віце-президента та членів Правління за пропозицією Президента Асоціації;

4.6.5. затверджує кількісний склад і обирає Координаційну Раду строком на 5 років;

4.6.6. реалізує право власності на кошти та майно Асоціації;

4.6.7. затверджує Положення про фонд Асоціації;

4.6.8. розглядає і затверджує звіт Правління та Ревізійної комісії;

4.6.9. затверджує плани проведення з'їздів, конференцій, симпозіумів, визначає головні напрямки діяльності, затверджує перспективні програми і поточні плани роботи;

4.6.10. затверджує бюджет і кошторис витрат Асоціації;

4.6.11. висловлює недовіру будь-якому членові виборних органів Асоціації і вимагає його виведення з складу, висловлює недовіру Президентові, приймає відставку і проводить достроково його перевибори;

4.6.12. затверджує положення про діяльність Правління Асоціації.

4.7. З'їзд вважається повноважним, якщо на ньому присутні 2/3 обраних делегатів.

Рішення з'їзду приймаються 2/3 голосів зареєстрованих делегатів. З'їзд може прийняти зміни щодо порядку голосування та інших процедурних питань.

4.8. Позачерговий з'їзд Асоціації може бути скликаний за рішенням Координаційної Ради або вимогою не менше як 1/3 місцевих осередків.

4.9. Координаційна Рада Асоціації є керівним органом в період між з'їздами Асоціації. До складу Координаційної Ради входять повноважні представники місцевих осередків Асоціації.

Засідання Координаційної Ради Асоціації проводяться не менше 2-х разів на рік.

Засідання Координаційної Ради правомочні при наявності 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістью голосів присутніх членів. На засіданнях Координаційної Ради головує Президент Асоціації.

4.10. Координайна Рада Асоціації:

4.10.1. розглядає роботу Президента і Правління Асоціації, затверджує план роботи, бюджет на поточний рік або вносить до них зміни;

4.10.2. розглядає питання прийому в члени або виключення з членів Асоціації в разі особливих обставин;

4.10.3. присуджує премії Асоціації;

4.10.4. затверджує склад комісій; опрацьовує порядок денний чергового З'їзду;

4.10.5. затверджує зразки печатки, штампів, символіки та атрибутики Асоціації.

4.11. Правління Асоціації є виконавчим органом, що проводіть поточну організаційну роботу, забеспечує виконання рішень з'їзду та Координаційної Ради, перспективних і поточних планів діяльності; здійснює оперативне управління коштами Асоціації згідно затвердженим бюджетом; приймає рішення про одержання кредитів; здійснює Прийом та виключення колективних членів Асоціації; приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій та підприємств; створює тимчасові комісії; затверджує кількісний склад, структуру та умови оплати праці постійних штатних працівників, залучених до роботи в Асоціації.

4.12. Президент Асоціації очолює роботу Правління і несе повну відповідальність за виконання рішень з'їзду та Координаційної Ради; пропонус з'їздові кандидатури Віце-президента та секретарів, розподіляє обов'язки між членами Правління; підписує документи від імені Асоціації, Координаційної Радії і Правління; приймає рішення про витрати коштів Асоціації згідно з її цілями і завданнями та своїми повноваженнями; репрезентує Асоціацію в усіх інстанціях; від імені Асоціації укладає договори; приймає на роботу штатних працівників; звітує з'їздові про роботу Правління Асоціації. У випадках відсутності Президента Асоціації його обов'язки виконує Віце-президент.

4.13. В період виконання своїх обов'язків Президент та Віце-президент Асоціації, організуючи роботу Правління, не можуть керуватися будь-якими державними, ідеологічними, політичними, відомчими, релігійними, національними або іншими пріорітетами, а у взаємовідносинах з іншими організаціями і установами - не можуть презентувати інтереси будь-якої групи членів Асоціації коштом інтересів інших її членів.

4.14. З'їзд Асоціації обирає голову Ревізійної комісії, визначає кількісний склад її, термін її діяльності та повноваження.

Ревізійна комісія контролює виконання Статуту, рішень з'їздів, Координаційної Ради, перевіряє фінансово-господарську діяльність Асоціації, її місцевих осередків та фонду. Голова Ревізійної комісії та її члени не є членами Правління та Координаційної Ради Асоціації.

4.15. Асоціація для виконання статутних завдань в установленому законом порядку може створювати Фонд розвитку Асоціації.

5. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація мас власне рухоме і нерухоме майно, а також фінансові засоби, що зберігаються на банківських рахунках.

5.2. Асоціація може орендувати або мати на правах власності будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

5.3. Кошти Асоціації складаються із:

5.3.1. вступних та щорічних членських внесків;

5.3.2. добровільних пожертв, заповітів та інших внесків вітчизняних та іноземних організацій і громадян;

5.3.3. надходжень від господарської діяльності, створених Асоціацією госпрозрахункових установ, організацій та підприємств;

5.3.4. надходжень від відавничої, зовнішньоекономічної діяльності, проведення лекцій, семінарів, наукових конференцій, виставок та інших заходів;

5.3.5. інших надходжень, не заборонених законом.

5.4. Розмір вступного та щорічного внесків визначається правліннями місцевих осередків, але він повинен бути не меншим, ніж запропонований Координаційною Радою.

5.5. Членам Асоціації, які втратили працездатність на довгий час, рішенням її Правління можуть бути встановлені пільги по сплаті членських внесків.

5.6. Кошти Асоціації витрачаються на виконання статутних завдань, благодійні цілі та на утримання штатного апарату.

5.7. Асоціація, створені нею госпрозрахункові установи, організації та підприємства зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому законом порядку.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться за рішенням з'їзду Асоціації, якщо за нього проголосувало не меньше 2/3 присутніх делегатів. У виключних випадках, зміни та доповнення до Стату можуть бути внесені Координаційною Радою з наступним затвердженням на черговому чи позачерговому з'їзді Асоціації.

6.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Асоціація у 5-денний строк повідомляє Міністерство юстиції України.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом її реорганізіції або ліквідації.

7.2. Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення з'їзду або рішення суду.

7.3. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням з'їзду. Реєстрація новостворенного об'єднання здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

7.4. Кошти та майно Асоціації, в тому числі в разі її ліквідації, не може перерозподілятись між її членами і використовується за рішенням з'їзду Асоціації на виконання статутних завдань або на благородні цілі, а у випадках передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.