1.1 Загальні стандарти

Содержание статьи:


 • Hopмативна база:
 • НАКАЗИ МОЗ СРСР:
 • НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:
 • Встановлена організаційно-правова основа існування закладу:
 • Наявне рішення про заснування.
 • Критерії оцінки виконання стандарту (КО):
 • Наявний затверджений статут (положення).
 • Наявне свідоцтво про реєстрацію.
 • Наявне свідоцтво про ідентифікаційні та інші (включаючи ЗКГНГ) коди.
 • За повсякденне управлiння закладом вiдповiдає керівник закладу.
 • Затвердження і використання системи контролю якостi лікувально-профілактичної допомоги.

Hopмативна база:

НАКАЗИ МОЗ СРСР:

 • від 04.01.91 р. №21 "Об утверждении Правил составления и оформления организационно-распорядительной документации".
 • від 04.05.90 р. №188 "Об утверждении Положения о лечебно-профилактическом учреждении, работающем в условиях нового хозяйственного механизма и инструкции по составлению Устава лечебно-профилактического учреждения (объединения)";

НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

 • від 29.03.74 р. №145 "О введении государственных стандартов на организационно-распорядительную документацию";
 • від 25.07.78 р. №410 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в МЗ УССР";
 • від 17.12.84 р. №704 "Об Отраслевых правилах внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих учреждений, предприятий системы МЗ СССР";
 • від 23.10.91 р. №146 "Про атестацію середніх медичних працівників";
 • від 21.02.92 р. №33 "Про затвердження "Положення про клінічну лікувально-профілактичну установу";
 • від 24.02.92 р. №34 "Про удосконалення професійної підготовки керівників системи охорони здоров'я України";
 • від 18.12.92 р. №186 "Про затвердження переліку медичних і фармацевтичних установ і організацій, їх підрозділів, працівники яких визначеними посадами підлягають державному обов'язковому особистому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодифіциту людини";
 • від 22.12.92 р. №195 "Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовки і отримання звання в яких дають право займатись медичною і фармацевтичною діяльністю".
 • від 22.02.93 р. №34 "Про організацію підготовки резервів керівних кадрів закладів охорони здоров'я України";
 • від 20.09.93 р. №208 "Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик лікарів-спеціалістів".
 • від 22.04.93 р. №90 "Про номенклатуру посад МОЗ України та порядок призначення та звільнення працівників цієї номенклатури".
 • від 22.06.95 р. №114 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників";
 • від 07.07.95 р. №128 "Про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців і керівників органів і установ охорони здоров'я";
 • від 24.07.95 р. №138 "Про стан виконавчої та фінансової дисципліни в закладах та установах охорони здоров'я".
 • від 19.12.97 р. №359 "Положення про порядок атестації лікарів"
 • Кодекс законів України про працю.
 
1.1.1

Встановлена організаційно-правова основа існування закладу:

 
1.1.1.1

Наявне рішення про заснування.

 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

Критерії оцінки виконання стандарту (КО):

Невідповідність (Н) - відсутнє рішення.

Відповідність (В) - наявне рішення.

 
1.1.1.2

Наявний затверджений статут (положення).

Статут закладу затверджується вищестоящим органом і реєструється місцевими органами влади. Статут містить розділи "Загальні дані", "Головна мета і основні завдання ЛПЗ", "Організаційна структура ЛПЗ", "Організація роботи ЛПЗ".
Статут повинен відображати особливості організації роботи ЛПЗ, зумовлені завданнями, що стоять перед ним, його типом, потужністю, структурою і місцевимим умовами (географічним положенням, розмірами території і контингентом, що обслуговується, соціально-демографіною ситуацією).

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутній затверджений статут.

В - наявний затверджений статут.

 
1.1.2

Наявне свідоцтво про реєстрацію.

 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутнє свідоцтво.

В - наявне свідоцтво.

 
1.1.3

Наявне свідоцтво про ідентифікаційні та інші (включаючи ЗКГНГ) коди.

 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутнє свідоцтво.

В - наявне свідоцтво.

 
1.1.4

За повсякденне управлiння закладом вiдповiдає керівник закладу.

Обсяг його обов'язкiв включає (але не обмежується цим):

 
1.1.4.1

Затвердження і використання системи контролю якостi лікувально-профілактичної допомоги.

 

    0 бал.       1 бал.       2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
    частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - у закладі відсутня система контролю якості лікувально-профілактичної допомоги.

Мінімальна відповідність (МВ) - система існує, але не використовується.

Часткова відповідність (ЧВ) - система існує, використовуються, але не у всіх підрозділах закладу.

Повна відповідність (ПВ) - система існує і використовується у всіх підрозділах закладу.

 
1.1.4.2 Контроль за придбанням обладнання, ліків, розхідних матеріалів у вiдповiдності з пріоритетами закладу.
 

    0 бал.         3 бал.        
    невід-
повідн  
      відпов      

(КО):

Н - недостатній контроль, закупки не відповідають пріоритетам закладу (проводяться без врахування заявок служб).

В - керівник закладу контролює, щоб закупки відповідали потребам закладу, закупки проводяться згідно заявок підрозділів.

 
1.1.4.3 Контроль за дотриманням порядку надання платних послуг.
 

    0 бал.           3 бал.      
    невід-
повідн  
        відпов    

(КО):

Н - недостатній контроль, наявні випадки порушень при наданні платних послуг.

В - проводиться постійний контроль за дотриманням порядку надання платних послуг.

 
1.1.4.4 Затвердження і впровадження правил охорони праці для пацiєнтiв i персоналу.
 

    0 бал.       1 бал.       2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
    частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - у закладі не затверджені правила охорони праці.

МВ - затверджені, але не використовуються.

ЧВ - затверджені, використовуються, але не у всіх підрозділах,

ПВ - затверджені і використовуються у всіх підрозділах закладу.

 
1.1.4.5 Затвердження і впровадження короткотеpмiнових i довготривалих планiв по практичнiй дiяльностi i фiнансуванню закладу. Оцінка вiдповiдності розроблених планів пеpспективним вимогам контингенту населення, що обслуговується.
 

    0 бал.       1 бал.       2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
    частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - відсутні плани.

МВ - затверджені тільки короткотермінові або довготривалі плани, які виконуються менше, ніж на 50%.

ЧВ - затверджені коротокотермінові і довготривалі плани виконуються не повністю (але більше, ніж на 50%).

ПВ - затверджені короткотермінові та довготривалі плани, які виконуються не менше, ніж на 90%.

 
1.1.4.6 Проведення оперативних нарад зi своїми підлеглими.
На нарадах заслуховуються звiти робітників, аналiзується їх дiяльнiсть, вирiшуються поточнi питання, розглядаються екстремальнi ситуацiї, приймаються сумiснi рiшення для найбiльш оптимального вирiшення проблем, що виникли

td> td>
    0 бал.         2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
      частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - наради не проводяться.

ЧВ - проводяться, але нерегуярно, коло питань обмежене лише поточними питаннями, не розглядаються питання на найближчий період.

ПВ - регулярно проводяться наради, на яких присутні завідувачі відділень та/і підрозділів, розглядаються як термінові, так і перспективні питання.

 
1.1.4.7 Оцiнка результатiв лiкувально- діагностичного процесу за відповідними моделями кінцевих результатів. Проводиться аналiз незадовiльних результатiв лiкування, опрацьовуються заходи щодо попередження таких випадкiв в майбутньому.
 

    0 бал.       1 бал.       2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
    частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - оцінка результатів не проводиться.

МВ - проводиться безсистемно, без чітких критеріїв оцінки

ЧВ - проводиться на основі чітких критеріїв оцінки, але не у всіх підрозділах

ПВ - проводиться систематично, в кожному підрозділі на основі чітких критеріїв.

 
1.1.4.8 Щоденний контроль за фiнансовим балансом лікувально-профілактичного закладу.
 

    0 бал.         3 бал.        
    невід-
повідн  
      відпов      

(КО):

Н - відсутній такий контроль або він проводиься несистематично.

В - систематично проводиться контроль.

 
1.1.4.9 Щоденний контроль за дотриманням правил охорони праці в
 

    0 бал.         3 бал.        
    невід-
повідн  
      відпов      

(КО):

Н - відсутній такий контроль або він проводиться несистематично.

В - такий контроль проводиться систематично.

 
1.1.4.10 Проводиться аналіз причин нещасних випадків та розробка заходів щодо їх запобіганню.
 

    0 бал.         3 бал.        
    невід-
повідн  
      відпов      

(КО):

Н - такий аналіз не проводиться, заходів щодо їх запобіганню нещасних випадків не проводиться.

В - здійснюється постійний контроль, випадки порушень фіксуються і детально розбираються.

 
1.1.4.11 Визначення за допомогою вибiркових опитувань задоволеності пацiєнтiв медичною допомогою.
 

    0 бал.         3 бал.        
    невід-
повідн  
      відпов      

(КО):

Н - опитування не проводяться.

В - проводяться.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0