Загальні положення перша частина

Акpедитацiя - це оцінка діяльності ЛПЗ згідно з вимогами стандаpтiв, якi характеризують структуру, процес та кінцеві результати pоботи установи.

Акредитація є також і офіційним визнанням статусу закладу на наявність в ньому умов для надання певного виду лікувально-профілактичної допомоги, відповідних умов і послуг на рівні, що дозволяє присудити певну категорію надійності у виконанні стандартів, відповідності встановленим критеріям і гарантії високої якості медичної допомоги. У майбутньому це суттєва підстава для укладення контракту зі страховою компанією. Акредитація проводиться в інтересах ЛПЗ, після значної підготовчої роботи, тому що наявність сертифікату чинить вплив на престиж, конкурентоздатність і фінансову стабільність. Наявність акредитаційного сертифікату визначає професійний рівень ЛПЗ і свідчить про його громадське визнання.

У переважній більшості країн світу акредитація проводиться спеціальними комісіями, які, в свою чергу, запрошують для цього відомих у країні експертів у тій чи іншій сфері діяльності ЛПЗ. Працівники акредитаційної організації та запрошені експерти працюють деякий час безпосередньо з ЛПЗ за спеціально розробленими програмами як в період підготовки до акредитації, так і під час її проведення. Надалі результати оцінок усіх експертів узагальнюються і робиться висновок про відповідність даного ЛПЗ існуючим стандартам

Процес акредитації

Стандарти акредитації визначають якість і продуктивність роботи ЛПЗ в межах наявних ресурсів
+
Перевіряючі оцінюють діяльність закладу і дають рекомендації по усуненню недоліків
+
Акредитаційна комісія визначає, чи заклад заслуговує присудження акредитаційної категорії
=
Закладу присуджується відповідна акредитаційна категорія

Стандарти базуються на принципі зацікавленості закладу в можливості використання процедури акредитації як механізму для навчання персоналу.

З іншого боку, стандаpти містять широкий набір сучасних професійних критеріїв, які відносяться до всіх сфер діяльності закладу і мають допомогати закладам в підготовці і проведенні акредитації. Як правило, коментарі і рекомендації, які надаються експертами у звіті, є суттєвою основою для поліпшення роботи.

Таким чином, стандаpти акpедитацiї мiстять pекомендацiї для працівників закладу. Метою стандаpтiв є опис моделей дiяльностi кеpiвників та персоналу за пpинципом "як це зpобити", показників успiху та iндикатоpів можливих непpиємностей.

Стандарти розроблені на основі аналізу існуючої нормативної бази системи охорони здоров'я України, досвіду ведучих спеціалістів галузі а також результатів експерименту по акредитації у різних лікувально-профілактичних закладах України.

Однією з основ акредитаційної експертизи є оцінка відповідності лікувально-профілактичних закладів певному виду лікувально-профілактичної допомоги, яка в ньому надається (первинна, вторинна, третинна). У відповідності з видом лікувально-профілактичної допомоги ЛПЗ інтегровані у три основні групи (ЛПЗ, які надають первинну, вторинну і третинну лікувально-профілактичну допомогу). Акредитація проводиться на основі відповідності закладу певним групам стандартів, які описують один з трьох видів лікувально-профілактичної допомоги.

Оцінка діяльності закладу згідно стандартів акредитації проводиться шляхом присвоєння балів по кожному пункту/підпункту.

Кожен з нижченаведених стандартів викладений у формі тези, яка у ряді випадків доповнюється поясненням (виділено курсивом). Кожен стандарт оцінюється за бальною шкалою (невідповідність - 0 балів, мінімальна відповідність - 1 бал, часткова відповідність - 2 бали і повна відповідність - 3 бали). У багатьох стандартах ступінь відповідності визначається за принципом невідповідності (0 балів) або відповідності (3 бали). Основні критерії оцінки ступеню відповідності приведені як доповнення до кожного стандарту. Оскільки різні види лікувально-профілактичної допомоги з врахуванням її специфіки вимагають різної структурно-функціональної організації ЛПЗ, у стандартах, окрім оцінки ступеня відповідності, передбачена оцінка відповідності виду лікувально-профілактичної допомоги (первинна, вторинна, третинна). Метою такої оцінки є визначення відповідності всіх складових лікувально-профілактичного закладу заявленому виду допомоги не тільки в цілому по групі стандартів, але і по кожному стандарту окремо.

Загальна кількість стандартів, за якими проводиться підрахунок балів, складає - 196 (спеціалізована, високоспеціалізована допомога), максимальна можливість кількість балів -588 (спеціалізована, високоспеціалізована допомога).

За сумою набраних балів проводиться градація на категорії акредитації:

  • вища категорія - сума набраних ЛПЗ балів становить 92 % (533 балів спеціалізована та високоспеціалізована допомога) і вище від максимально можливої;
  • 1 категорія - сума набраних ЛПЗ балів становить не нижче 81% (476 балів - спеціалізована та високоспеціалізована допомога) від максимально можливої;
  • 2 категорія - сума набраних ЛПЗ балів становить не нижче 75 % (441 балів - спеціалізована та високоспеціалізована допомога) від максимально можливої.

Якщо лікувально-профілактичний заклад в процесі акредитації набрав суму балів нижче 75% від максимально можливої, акредитаційний сертифікат не видається, а акредитаційна комісія надає пропозиції відповідним органам охорони здоров'я, які виносять рішення щодо подальшої діяльності такого закладу на основі наказу Міністерства охорони здоров'я України № 287 від 29.09.97 "Про акредитацію закладів охорони здоров'я".

Перед процедурою акредитації кожному лікувально-профілактичному закладу рекомендовано подати в акредитаційну комісію результати проведеної самооцінки (самоакредитації, яка проводится адміністрацією ЛПЗ самостійно) з метою самоаналізу і полегшення діяльності експертів акредитаційних комісій. Зрозуміло, що перед проходженням акредитації ЛПЗ проводить значний обсяг підготовчої роботи, в ході якої може користуватись послугами незалежних експертів.

Нормативна база, що регламентує стандарти, включає в себе документи, які діють на території України у відповідності з вказівками Міністерства охорони здоров'я України від 28.05.96 р. №164 "Про доведення Переліку діючих напказів МОЗ УРСР та МОЗ України" від 28.05.96 р. №165 "Про доведення Переліку наказів МОЗ СРСР, які застосовуються в Україні".

 

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0