1.4 Управління службою (структурним підрозділом)

 
1.4.1 Наявне затверджене положення про службу (підрозділ).
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - відсутнє затверджене положення.

В - наявне.

 
1.4.2 Управління службою (підрозділом) здійснюється особою, яка має стаж роботи по вiдповiднiй спецiальностi не менше п'яти рокiв, першу або вищу категорію, знання та навички по організації роботи служби.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - управління службою (підрозділом) здійснюється особою, яка має стаж роботи по відповідній спеціальності менше п'яти років і не атестована на першу або вищу категорію; знання та навички по організації роботи служби відсутні.

В - наявне.

 
1.4.3 Керівник служби (підрозділу) виконує наступне (не обмежується цим):
 
 
1.4.3.1 Здійснює планування роботи служби (підрозділу),
 
 
1.4.3.1.1 Наявні плани роботи.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

КО:

Н - плани роботи відсутні

В - в наявності і затверджені.

 
1.4.3.1.2 Плани роботи виконуються.
 
    0 бал.       1 бал.       2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
    частк
відпов  
    повна
відпов  
 
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

КО:

Н - менше 30% від запланованого виконується.

МВ - виконується від 30% але менше 50% від запланованого.

ЧВ - виконується від 50% до 70% запланованого.

ПВ - виконується більше 70 % запланованого.

 
1.4.3.2 Контролює раціональність використання ресурсів.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - не отримано свідчень того, що здійснюється контроль за використанням води, електроенергії, ліків та розхідних матеріалів.

В - здійснюється контроль за використанням води, електроенергії, ліків та розхідних матеріалів.

 
1.4.3.3 Здійснює безпосереднiй контроль за дiяльнiстю як всього підрозділу, так i за виконанням обов'язкiв кожним пpацiвником вiддiлення.
Систематично проводиться контроль (наприклад, збори персоналу, на яких розглядаються питання про виконання посадових обов'язків, дається оцінка діяльності відділення).
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

КО:

Н - не отримано свідчень про здійснення контролю.

ЧВ - контроль проводяться несистематично. коло питань до розгляду на зборах колетиву обмежене.

ПВ - контроль проводиться систематично, проводяться збори колективу з розглядом широкого кола питань.

 
1.4.3.4 Здійснює безпосередній контроль над збереженням і поліпшенням матерiально-технiчної бази підрозділу.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - не отримано свідчень про здійснення контролю, матеріально-технічна база підрозділу не відповідає потребам підрозділу.

ПВ - контроль проводиться систематично, проводиться пошук шляхів поповнення матеріально-технічної бази, в т.ч і з небюджетних коштів, матеріально-технічна база відповідає потребам підрозділу.

 
1.4.3.5 Визначає пріоритети у придбанні для підрозділу лiків, розхідного матеріалу i медичного обладнання.
Завідувачем визначаються пріоритети у придбанні ліків, розхідних матеріалів та обладнання на основі проведення аналізу діяльності відділення, нових методів лікування та даних маркетингових досліджень.
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності.

В - систематично проводиться визначення пріоритетів у придбанні ліків, обладнання, розхідних матеріалів після проведення аналізу діяльності відділення.

 
1.4.3.6 Здійснює контроль за дотриманням належних умов перебування пацiєнтів
Керівник підрозділу проводить перевірку 10% медичних карток пацієнтів підрозділу, не рідше 1 разу на тиждень - огляд кожного хворого (у стаціонарах). За потребою організує проведення консіліумів. При виявленні медичних помилок розробляє, подає на розгляд адміністрації і впроваджує заходи по їх попередженню.
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності, умови перебування пацієнтів незадовільні.

В - контроль проводиться систематично, умови перебування пацієнтів задовільні.

 
1.4.3.7 Здійснює контроль та аналiз якості медичної допомоги пацiєнтам.
 
    0 бал.       1 бал.       2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
    частк.
відпов  
    повна
відпов  
 
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

КО:

Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності.

МВ - контроль проводиться нерегулярно, виявлені помилки не аналізуються.

ЧВ - проводиться контроль, але не проводиться перевірки 10% медичних карток, обходи проводяться нерегулярно, заходи по попередженню помилок у майбутньому не розробляються.

ПВ - систематично проводиться перевірка 10% медичних карток, систематично проводяться обходи у підрозділі, розробляються заходи для попередження помилок у майбутньому.

 
1.4.3.8 Здійснює монiторiнг i розвиток передових технологій дiагностики та лiкування iз наступним їх впровадженням в практику.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності, передові технології не використовуються.

В - завідувачем проводиться моніторінг і розвиток передових технологій діагностики і лікування; останні використовуються у роботі підрозділу.

 
1.4.3.9 Здійснює контроль за дотриманням санiтарно-гiгiєнiчних норм і правил охорони праці у підрозділi:
 
 
1.4.3.9.1 Фіксується виявлення у хворих педикульозу.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи у підрозділі.

В - кожен випадок фіксується і проводиться детальний розбір.

 
1.4.3.9.2 Фіксуються епідемічні спалахи інфекційних захворювань.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи у підрозділі.

В - кожен випадок фіксується і проводиться детальний розбір.

 
1.4.3.10 Забезпечує участь всiх пpацiвникiв підрозділу в програмах пiдвищення професійної квалiфiкацiї i перепiдготовки.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи у підрозділі.

В - кожен випадок фіксується і проводиться детальний розбір.

 
1.4.3.11 Здійснює контроль за дотриманням послідовності діагностично- лікувального процесу:
 
 
1.4.3.11.1 У вільнодоступному для користування місці наявна інформація про порядок дій при невідкладних станах і отруєннях.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - інформація відсутня або не є вільнодоступною.

В - інформація наявна і вільнодоступна.

 
1.4.3.11.2 У вільнодоступному для користуванні місці наявні правила
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - правила щеплень відсутні або не є вільнодоступними.

В - правила наявні і вільнодоступні.

 
1.4.3.11.3 Обстеження не дублюються, якщо у цьому немає необхідності.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - наявні свідчення того, що обстеження дублюються без необхідності.

В - якщо обстеження дублюється, наявне чітке обгрунтування такої необхідності.

 
1.4.4 Наявний перелік показів для скерувань пацієнтів до вищих рівнів медичної допомоги.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - відсутній перелік.

В - наявний перелік.

 
1.4.5 Пацієнти скеровуються у заклад вищого рівня після максимально можливого обстеження.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

KО:

Н - наявні свідчення про скерування пацієнтів у заклад вищого рівня без виконання необхідних обстежень.

В - виконується максимум необхідний обстежень перед скерування пацієнта у заклад вищого рівня.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0