Вы здесь

Нормативные документы

 

1.6 Економіка і фінанси

Фiнансово-економiчна служба закладу охорони здоров'я (ФЕС) забезпечує бухгалтерський облiк, накопичення i рацiональні витpати фiнансових та матеріальних ресурсiв для стабiльної дiяльностi закладу.

м. Київ29 травня 2002 року N 10-рп/2002 Справа N 1-13/2002

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про розгляд листа

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛИСТ
від 06.03.2002 р. № 2-222/1301 Про розгляд листа

Щодо видачі лікарняних листків приватними установами охорони здоров'я

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛИСТ
від 21.05.2002 р. № 4-431-426/2749 Щодо видачі лікарняних листків приватними установами охорони здоров'я

Програма подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2002 р. N 955

Про Програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002-2007 роки

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002-2007 роки

Право оскарження

112. Особи, яких обслуговують, або члени медичної і суміжних з нею професій, які подали скарги до згаданого в параграфі 63 арбітражного суду, повинні мати право оскаржити постанови цього органу у незалежній судовій інстанції.

Управління на місцях

104.

Єдність служб охорони здоров'я і демократичний контроль

92.

Створення фонду для фінансування державної служби медичного обслуговування

84. Витрати на медичне обслуговування повинні покриватися за рахунок державних фондів.

Створення фонду фінансування служби соціального страхування

75.

Норми кваліфікації і професійних знань

66.

Умови праці та правовий стан лікарів і осіб суміжних професій

56.

Оптимальні норми медичного обслуговування

46.

Співробітництво із загальними службами охорони здоров'я

42.

Раціональна організація медичного обслуговування

27.

Охоплення послугами

19. Особи, які отримують медичні послуги, повинні мати можливість отримувати в будь-який час профілактичний і лікувальний догляд, раціонально організований і, якщо це можливо, координований із загальними службами охорони здоров'я.

Здійснення медичного обслуговування з боку органів соціального страхування

11.

Поширення обслуговування на все населення

8. Медичне обслуговування повинно поширюватись на всіх членів колективу, незалежно від того, мають вони прибуткову роботу чи ні.

Види служб медичного обслуговування

5.

Основні риси служби медичного обслуговування

1. Служба медичного обслуговування повинна забезпечити кожній особі медичний догляд з боку осіб з медичною і суміжними з нею професіями, а також усі інші види послуг, які надаються лікувальними закладами:

РЕКОМЕНДАЦІЯ 69 щодо медичного обслуговування

Генеральна конференція Міжнародної організації праці

РЕКОМЕНДАЦІЯ 69 щодо медичного обслуговування

Относительно предоставления разъяснения по вопросам лицензирования

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПИСЬМО от 14.12.2001 г. № 4-451-2061/7408 Относительно предоставления разъяснения по вопросам лицензирования

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛИСТ
від 28.11.2001 р. № 1-221/7084

Соотношения между единицами СИ и внесистемными единицами активности и характеристик поля излучения

Величина и ее символ Название и обозначение единиц

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц, их наименований и обозначений

Множитель Приставка Обозначение 1018 экса

Перечень медицинских противопоказаний, препятствующих приему на работу в производства и профессии, в которых трудящиеся подвергаются периодическим медицинским осмотрам в целях профилактики профессиональных заболеваний

(Из приложения к приказу Министерства здравоохранения СССР от 19 июня 1984 г. N 700) 1. Содержание гемоглобина менее 130 г/л для мужчин и 120 г/л для женщин; лейкоцитов менее 4,5 х 109 в 1 л; тромбоцитов менее 180000.

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Предупреждение радиационных аварий и ликвидация их последствий

14. Предупреждение радиационных аварий и ликвидация их последствий

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Радиационный дозиметрический контроль

13. Радиационный дозиметрический контроль

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Санитарные пропускники и саншлюзы

12. Санитарные пропускники и саншлюзы 12.1. В учреждении, где проводятся работы 1 класса, должен быть оборудован санпропускник.

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Меры индивидуальной защиты и личной гигиены

11. Меры индивидуальной защиты и личной гигиены 11.1. Радиоактивное загрязнение спецодежды, средств индивидуальной защиты и кожных покровов персонала не должно превышать допустимых уровней, приведенных в табл. 8.14 НРБ-76/87.

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Содержание и дезактивация рабочих помещений и оборудования, предназначенных для работ с радиоактивными веществами

10. Содержание и дезактивация рабочих помещений и оборудования, предназначенных для работ с радиоактивными веществами

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Сбор, удаление и обезвреживание твердых и жидких радиоактивных отходов

9. Сбор, удаление и обезвреживание твердых и жидких радиоактивных отходов

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Водоснабжение и канализация

8. Водоснабжение и канализация 8.1. Учреждения, где ведутся работы с радиоактивными веществами в открытом виде, должны иметь водопровод и канализацию.

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Вентиляция, пылегазоочистка и отопление при работе с открытыми радионуклидными источниками

7. Вентиляция, пылегазоочистка и отопление при работе с открытыми радионуклидными источниками

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Работа с открытыми радионуклидными источниками

6. Работа с открытыми радионуклидными источниками 6.1. Радионуклиды как потенциальные источники внутреннего облучения разделяются (в убывающем порядке) по степени радиационной опасности на четыре группы с индексами А, Б, В и Г.

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Работа с закрытыми радионуклидными источниками и устройствами, генерирующими ионизирующее излучение

5. Работа с закрытыми радионуклидными источниками и устройствами, генерирующими ионизирующее излучение

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Поставка, учет, хранение и перевозка источников ионизирующих излучений

4. Поставка, учет, хранение и перевозка источников ионизирующих излучений

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Организация работ с применением источников ионизирующих излучений

3. Организация работ с применением источников ионизирующих излучений

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами: Общие положения

1. Общие положения 1.1. В настоящих Правилах содержатся требования по обеспечению радиационной безопасности персонала учреждений и населения, а также по охране окружающей среды от загрязнения радиоактивными веществами.

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ

Об усовершенствовании работы государственной санитарно-эпидемиологической службы относительно порядка выдачи заключений о соответствии требованиям санитарных норм объектов и сооружений, которые вводятся в эксплуатацию

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 апреля 2001 года N 51

Перечень отдельных форм и условий проведения деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, которым разрешено проводить расчетные операции без применения регистраторов расчетных операций с использованием расчетных книжек и книг учета

УТВЕРЖДЕН постановлением Кабинета Министров Украины от 23 августа 2000 года N 1336 Перечень

Порядок выдачи органами государственного пожарного надзора разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений

УТВЕРЖДЕН постановлением Кабинета Министров Украины

ПОРЯДОК надання МОЗ України погодження на видачу ліцензій на імпорт препаратів косметичних та засобів особистої гігієни, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році.

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства охорони здоров'я України N 12 від 16 січня 2001 р.

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання Державним департаментом з контролю за якістю,безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення підтвердження реєстрації лікарських засобів

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 жовтня 2000 р. N 266

ПЕРЕЛІК виробів медичного призначення, які підлягають державній реєстрації в Україні

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства охорони здоров'я України

Порядок державної реєстрації виробів медичного призначення в Україні

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства охорони здоров'я України

Про порядок державної реєстрації виробів медичного призначення в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ N 229 від 26 вересня 2000 р. ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України
17 січня 2001 р. за N 35/5226

Про організаційні заходи на виконання Указів Президента України "Про вдосконалення державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення" від 1 лютого 1999 року N 109/99

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ
МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Н А К А З

Про Положення про Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Національне агентство
з контролю за якістю та безпекою продуктів
харчування, лікарських засобів та виробів
медичного призначення

Про створення науково-навчально-виробничого центру точного лиття зубних протезів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З № 398/327 від 17.11.98 м.Київ vd981117 vn398/327

Про послуги з охорони здоров'я, операції з надання яких закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, звільняються від обкладення податком на додану вартість

П О С Т А Н О В А від 5 жовтня 1998 р. N 1602 Київ

Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності

Про подальше удосконалення атестації лікарів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З N 359 від 19.12.97

Про затвердження Порядку надання платних послуг у державних (комунальних) закладах, установах охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та одержання добровільної компенсації від хворих

N 358/273 від 18.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України м.Київ

Про внесення змін до Положення про Державний реєстр виробів медичної техніки в Україні

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.12.1997 р. № 343

Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я ПОСТАНОВА від 15 липня 1997 р. № 765 Київ

О порядке ввоза на территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ ПРИКАЗ от 15.05.97 № 143 г. Киев Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины

Про податок на додану вартість

ЗАКОН УКРАЇНИ Про податок на додану вартість ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 21, ст.156 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 403/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, № 37, ст.239

Порядок ввезення на територію україни незареєстрованих лікарських засобів

ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 серпня 1996 р. № 259

Державний реєстр виробів медичного призначення (стоматология)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ КОМІТЕТ З НОВОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ Доповнення до Державного реєстру виробів медичного призначення в Україні

Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти

П О С Т А Н О В А від 17 вересня 1996 р. № 1138 Київ

Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 № 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 21.11.91р. № 168 "ПРО ПОДАЛЬШЕ УДОСКОНАЛЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ" Наказ Міністерства охорони здоров'я України

ПРОДУКЦІЇ, НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЯКУ АБО ІМПОРТ ЯКОЇ ПІДЛЯГАЄ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ РОЗГЛЯДУ В ОРГАНАХ, УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ, НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЯКУ АБО ІМПОРТ ЯКОЇ ПІДЛЯГАЄ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ РОЗГЛЯДУ В ОРГАНАХ, УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ГІГІЄНІЧНОГО ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ПРОДУКЦІЮ В ОРГАНАХ, УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ГІГІЄНІЧНОГО ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ПРОДУКЦІЮ В ОРГАНАХ, УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ПРО ДЕРЖАВНУ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ОРГАНАХ, УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ОРГАНАХ, УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЩОДО РОЗРОБКИ, ВИРОБНИЦТВА І ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА МОЖЕ НЕГАТИВНО ВПЛИВАТИ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЩОДО РОЗРОБКИ, ВИРОБНИЦТВА І ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА МОЖЕ НЕГАТИВНО ВПЛИВАТИ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Про проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо розробки, виробництва і застосування продукції, яка може негативно впливати на здоров'я людини

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЩОДО РОЗРОБКИ, ВИРОБНИЦТВА І ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА МОЖЕ НЕГАТИВНО ВПЛИВАТИ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ Міністерства охорони здоров'я України

Про затвердження порядку застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ
САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 20 липня 1995 р. N 135

Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 № 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 21.11.91 № 168 "ПРО ПОДАЛЬШЕ УДОСКОНАЛЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ"

Положення про порядок державної реєстрації зарубіжних виробів медичної техніки в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ПОЛОЖЕННЯ № 74 від 26.04.95

Про затвердження Положення про Державний реєстр виробів медичної техніки в Україні, Положення про порядок державної реєстрації зарубіжних виробів медичної техніки в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ № 74 від 26.04.95

Порядок ввезення, вивезення через митний кордон України лікарських засобів

ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯ, ВИВЕЗЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (Лист Міністерства охорони здоров'я України від 5 травня 1995 р. № 18.01.04/277)

Список професійних захворювань

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ П Е Р Е Л І К № 23/36/9 від 02.02.95

Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 № 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З № 130 від 09 червня 1993 р. м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Про порядок розробки,впровадження та застосування дезинфекційних засобів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ

Про подальше удосконалення атестації лікарів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З № 168 від 21.11.91 м.Київ Про подальше удосконалення атестації лікарів

Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ, НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЯКУ АБО ІМПОРТ ЯКОЇ ПІДЛЯГАЄ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ РОЗГЛЯДУ В ОРГАНАХ, УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Про положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.299 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Про Підприємництво

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про підприємництво ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 14, ст.168 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 785-XII від 26.02.91, ВВР, 1991, N 14, ст.169 )

Про введення в дію Основ законодавства України про охорону здоров'я

З А К О Н У К Р А Ї Н И Основи законодавства України про охорону здоров'я ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 4, ст.19 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2802-XII від 19.11.92, ВВР, 1993, N 4, ст.20 )