Про положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про ліцензування певних видів
           господарської діяльності

   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.299 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 1969-III від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.377 
 N 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
 N 2209-III від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.45
 N 2257-III від 08.02.2001, ВВР, 2001, N 16, ст.76
 N 2344-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 22, ст.105 
 N 2628-III від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259
 N 2664-III від 12.07.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.1
 N 2745-III від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.50
 N 2759-III від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 6, ст.39
 N 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
 N 2953-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.121 
 N 2984-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 20, ст.134
 N 3073-III від 07.03.2002 
 N 3077-III від 07.03.2002 )


     

   Цей Закон визначає  види  господарської  діяльності,  що
підлягають  ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює
державний контроль  у  сфері  ліцензування,  відповідальність
суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення
законодавства у сфері ліцензування.

   Стаття 1. Визначення термінів

   У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

   анулювання ліцензії  -  позбавлення  ліцензіата  органом
ліцензування права на провадження певного виду господарської
діяльності;

   виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском
продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також
реалізацію продукції власного виробництва;

   господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі
підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької  діяльності,  пов'язана   з   виробництвом
(виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням
робіт;

   ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню;

   ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської
діяльності протягом визначеного строку  за  умови  виконання
ліцензійних умов;

   ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів
вичерпний перелік організаційних,  кваліфікаційних  та  інших
спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

   ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій,
видача  дублікатів  ліцензій,  ведення  ліцензійних справ та
ліцензійних реєстрів, контроль  за  додержанням  ліцензіатами
ліцензійних  умов, видача розпоряджень про усунення порушень
ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень
законодавства у сфері ліцензування;

   орган ліцензування  - орган виконавчої влади, визначений
Кабінетом Міністрів  України,  або  спеціально  уповноважений
виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської
діяльності;

   плата за ліцензію - разовий платіж, що вноситься суб'єктом
господарювання за одержання ліцензії;

   повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії
ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов  після
застосування санкцій за аналогічне порушення;

   розпорядження про  усунення  порушень ліцензійних умов -
рішення органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з
питань  ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у
встановлені строки порушень ліцензійних умов;

   розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері
ліцензування - рішення спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом або органом
ліцензування в установлені строки порушень законодавства у сфері
ліцензування;

   суб'єкт господарювання -  зареєстрована  в  установленому
законодавством  порядку  юридична  особа  незалежно  від  її
організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить
господарську діяльність, крім органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також фізична особа  -  суб'єкт
підприємницької діяльності;

   торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами
купівлі-продажу, міни, поставки та іншими  цивільно-правовими
договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

   Стаття 2. Сфера дії Закону

   Дія цього  Закону  поширюється  на  всіх  суб'єктів
господарювання.

   Ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання
фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування
каналів  мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та
використання  ядерної  енергії, ліцензування у сфері освіти,
ліцензування у сфері інтелектуальної власності, виробництва і
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами здійснюється згідно з законами, що
регулюють відносини у цих сферах. ( Частина друга статті 2 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2209-III від
11.01.2001, N 2664-III від 12.07.2001, N 2984-III
від 17.01.2002 )

   Види господарської діяльності, крім випадків, передбачених
частиною другою цієї статті, які не включені до переліку видів
господарської діяльності, встановленого статтею 9 цього Закону, не
підлягають ліцензуванню.

   Стаття 3. Основні принципи державної
        політики у сфері ліцензування

   Основними принципами державної політики у сфері ліцензування
є:

   забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів
господарювання;

   захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян,
захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки
держави;

   встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської
діяльності на території України;

   встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню.

   Ліцензування не  може  використовуватися  для  обмеження
конкуренції у провадженні господарської діяльності.

   Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає
право на зайняття певним видом господарської діяльності, що
відповідно до законодавства підлягає обмеженню.

   Стаття 4. Повноваження органів державної
        влади у сфері ліцензування

   Верховна Рада України визначає основні напрями державної
політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.

   Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює
Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань
ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом
Міністрів України, спеціально уповноважені виконавчі органи рад,
уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської
діяльності.

   Стаття 5. Спеціально уповноважений орган
        з питань ліцензування

   Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:

   розробляє основні напрями розвитку ліцензування;

   розробляє проекти  нормативно-правових  актів  з  питань
ліцензування;

   погоджує проекти  нормативно-правових  актів  з  питань
ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої
влади;

   узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з
питань ліцензування;

   здійснює нагляд  за додержанням органами ліцензування та
ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення
щодо його застосування;

   здійснює методичне  керівництво, інформаційне забезпечення
діяльності органів ліцензування;

   визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх
оформлення;

   затверджує спільно з органами ліцензування ліцензійні умови
провадження певного виду господарської діяльності та порядок
контролю за їх додержанням;

   формує експертно-апеляційну раду;

   організовує підготовку,  перепідготовку  та  підвищення
кваліфікації фахівців з ліцензування;

   веде Єдиний ліцензійний реєстр;

   організовує замовлення,  постачання,  облік  і  звітність
витрачання бланків ліцензій;

   видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а
також розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері
ліцензування;

   здійснює контроль за наявністю ліцензії. ( Частину першу
статті  5  доповнено  абзацом згідно із Законом N 2953-III
від 17.01.2002 )

   Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений
орган  з питань ліцензування здійснює розроблення навчальних
програм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок
підготовки та атестації фахівців з ліцензування.

   Для здійснення своїх повноважень спеціально уповноважений
орган з питань ліцензування має свої територіальні органи, які
діють  на  підставі  положень,  що затверджуються спеціально
уповноваженим органом з питань ліцензування.

   Розпорядження спеціально уповноваженого органу  з  питань
ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими
до виконання органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також
фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.

   Розпорядження спеціально уповноваженого органу  з  питань
ліцензування можуть бути оскаржені до суду.

   Стаття 6. Орган ліцензування

   Орган ліцензування:

   забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;

   затверджує спільно із спеціально уповноваженим органом з
питань ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду
господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;

   видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на
певний вид господарської діяльності, приймає рішення про визнання
ліцензій недійсними;

   здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням
ліцензіатами ліцензійних умов;

   видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

   анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності;

   формує і веде ліцензійний реєстр.

   Орган ліцензування, яким є центральний орган  виконавчої
влади, що здійснює передбачені цією статтею повноваження, може
делегувати їх своїм структурним територіальним підрозділам.

   Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані
іншим особам, у тому числі створеним органом ліцензування.

   Орган ліцензування не може доручати іншим особам визначати
спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови
згідно з поданими документами.

   Фінансування органу  ліцензування здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України або місцевого бюджету.

   Стаття 7. Експертно-апеляційна рада

   Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, створеним
при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У
своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією
України, законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України.

   Рішення експертно-апеляційної ради мають характер експертних
висновків і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженим
органом з питань ліцензування.

   До компетенції експертно-апеляційної ради належать:

   експертиза проектів  нормативно-правових  актів  органів
виконавчої влади з питань ліцензування;

   розроблення рекомендацій  з  основних  проблем  державної
політики у сфері ліцензування;

   надання попередніх  висновків  щодо  пропозицій  органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування
певних видів господарської діяльності чи його скасування;

   розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на
рішення органів ліцензування щодо  порушення  цими  органами
законодавства у сфері ліцензування;

   аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення
ліцензування.

   Склад експертно-апеляційної ради формується  з  державних
службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських
організацій. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад
затверджується Кабінетом Міністрів України.

   Експертно-апеляційну раду   очолює   голова  спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування.

   До складу експертно-апеляційної ради залучаються незалежні
експерти та представники громадських організацій у кількості не
менше ніж двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.

   Організаційне, інформаційне   та   матеріально-технічне
забезпечення  діяльності  експертно-апеляційної  ради здійснює
спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.

   Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій
та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на
громадських засадах.

   Проекти нормативно-правових актів, пропозиції та звернення
(апеляції)  розглядаються експертно-апеляційною радою протягом
двадцяти робочих днів з дня  їх  реєстрації  в  спеціально
уповноваженому органі з питань ліцензування.

   Рішення експертно-апеляційної  ради  приймається більшістю
голосів від загальної кількості членів експертно-апеляційної ради.

   За результатами розгляду поданих проектів нормативно-правових
актів, пропозицій та звернень (апеляцій) приймається рішення
експертно-апеляційної ради, яке оформляється  протоколом,  що
підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.

   Рішення експертно-апеляційної  ради  з  питань  звернень
(апеляцій) є підставою для видання спеціально  уповноваженим
органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень
законодавства  у  сфері  ліцензування,  допущених  органом
ліцензування.

   Стаття 8. Ліцензійні умови

   Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого
встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші
вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

   Суб'єкт господарювання  зобов'язаний провадити певний вид
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до
встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

   У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для
провадження яких  необхідні  спеціальні  знання,  включаються
кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання -
юридичних осіб та  (або)  до  фізичних  осіб  -  суб'єктів
підприємницької діяльності.

   У разі  якщо для провадження певних видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги
щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів,
такі вимоги включаються до ліцензійних умов.

   Ліцензійні умови та порядок контролю за їх  додержанням
затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з
питань ліцензування та органу ліцензування.

   У разі  якщо  суб'єкт  господарювання  провадить  вид
господарської діяльності, зазначений в статті 9 цього Закону, не в
повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг,
ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині,
що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності,
зазначеної в ліцензії.

   Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають
оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають
чинності  через  десять  днів  з  дати державної реєстрації
нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пізніший
строк набрання чинності.

   Стаття 9. Види господарської діяльності,
        що підлягають ліцензуванню

   Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види
господарської діяльності:

   1) пошук (розвідка) корисних копалин;

   2) виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до
неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру  понад  4,5
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду,
торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною
зброєю,  пневматичною  зброєю калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

   3) виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком,
який визначається Кабінетом Міністрів України);

   4) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за
переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

   5) видобування уранових руд;

   6) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння;

   7) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння;

   8) виготовлення  виробів  з  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного  каміння  органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння,  торгівля  виробами  з
дорогоцінних  металів  і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

   9) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля
лікарськими засобами;

   10) виробництво  ветеринарних  медикаментів і препаратів,
оптова,  роздрібна  торгівля  ветеринарними  медикаментами  і
препаратами;

   11) виробництво  пестицидів  та  агрохімікатів,  оптова,
роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

   12) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони;

   13) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами
для  зняття  інформації  з каналів зв'язку, іншими засобами
негласного отримання інформації;

   14) розроблення, виробництво, використання,  експлуатація,
сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза,
ввезення, вивезення криптосистем і  засобів  криптографічного
захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного
захисту  інформації,  торгівля  криптосистемами  і  засобами
криптографічного захисту інформації;

   15) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні
випробування,  ввезення,  вивезення  голографічних  захисних
елементів;

   16) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування,
дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту
інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

   17) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої
звітності;

   18) транспортування  нафти,  нафтопродуктів  магістральним
трубопроводом,  транспортування  природного  і нафтового газу
трубопроводами та його розподіл;

   19) постачання  природного  газу  за  регульованим,  за
нерегульованим тарифом;

   20) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують
рівень, установлюваний ліцензійними умовами;

   21) централізоване водопостачання та водовідведення;

   22) розроблення, випробування,  виробництво,  експлуатація
ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної
космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що
входить до складу космічного сегмента супутникових систем;

   23) розроблення,  виробництво,  виготовлення,  зберігання,
перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

   24) культивування, використання рослин, що містять наркотичні
засоби для промислових цілей;

   25) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних
робіт;

   26) медична практика;

   27) переробка  донорської  крові  та  її  компонентів,
виготовлення з них препаратів;

   28) ветеринарна практика;

   29)  організація  та  утримання  тоталізаторів, гральних
закладів, випуск та проведення лотерей; ( Пункт 29 статті 9 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1969-III від
21.09.2000 )

   30) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи
для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій,
будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); ( Пункт 30
статті 9 в редакції Закону N 2257-III від 08.02.2001 )

   31) надання послуг  з  перевезення  пасажирів,  вантажів
повітряним транспортом;

   32) надання  послуг  з перевезення пасажирів і вантажів
річковим, морським транспортом;

   33)  надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); ( Пункт 33
статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2344-III
від 05.04.2001 )

   34) надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі; ( Статтю 9 доповнено пунктом згідно із Законом N 2344-III
від 05.04.2001 )

   35) надання  послуг  з  перевезення  пасажирів, вантажів
залізничним транспортом;

   36) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту
кольорових і чорних металів;

   37) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних
металів  та  дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного  каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

   38) збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної
сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів
України); ( Пункт 38 статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

   39) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

   ( Пункт 40 статті 9 виключено на підставі Закону N 2984-III
від 17.01.2002 )

   41) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного
стану об'єктів;

   42) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної  техніки,  пожежно-технічного  озброєння,  продукції
протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

   43) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої
власності, надання послуг з охорони громадян;

   44) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

   45) виконання авіаційно-хімічних робіт;

   46) пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих
листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30
кілограмів; ( Пункт 46 статті 9 в редакції Закону N 2759-III
від 04.10.2001 )

   47) надання  послуг  радіозв'язку  (з   використанням
радіочастот);

   48) надання  послуг  телефонного  зв'язку (крім відомчих
об'єктів);

   49) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового
мовлення в межах промислової експлуатації;

   50) організація  іноземного,  внутрішнього,  зарубіжного
туризму; екскурсійна діяльність;

   51) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:

   - організація та проведення спортивних занять професіоналів
та любителів спорту;

   - діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних
видів спорту, визнаних в Україні;

   ( Пункт 52 статті 9 виключено як пункт 51 на підставі Закону
N 2209-III від 11.01.2001 )

   ( Пункт 53 статті 9 виключено як пункт 52 на підставі Закону
N 2209-III від 11.01.2001 )

   ( Пункт 54 статті 9 виключено на підставі Закону N 2745-III
від 04.10.2001 )

   55) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів);

   56) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

   57) професійна діяльність на ринку цінних паперів;

   58) проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;

   59) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих
меліоративних  систем  та  окремих  об'єктів  інженерної
інфраструктури;

   60) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на
промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх
водойм (ставків) господарств;

   61) посередницька діяльність митного брокера та  митного
перевізника;

   62)  виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
( Статтю 9 доповнено пунктом 62 згідно із Законом N 2953-III
від 17.01.2002 )

   63) експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем
зчитування; ( Статтю 9 доповнено пунктом 63 згідно із Законом
N 2953-III від 17.01.2002 )

   64)  виготовлення  парфумерно-косметичної  продукції  з
використанням спирту етилового. ( Статтю 9 доповнено пунктом 64
згідно із Законом N 3077-III від 07.03.2002 )


   Стаття 10. Документи, що подаються органу
        ліцензування для одержання ліцензії

   Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид
господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через
уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного
органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу
ліцензії.

   У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:

   1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника:

   найменування, місцезнаходження,   банківські   реквізити,
ідентифікаційний код - для юридичної особи;

   прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів - для фізичної особи;

   2) вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9
цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник
має намір одержати ліцензію.

   У разі наявності у заявника філій, інших  відокремлених
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

   До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія
довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який
видав оригінал документа.

   Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню,  до заяви про видачу ліцензії також додаються
документи, вичерпний перелік  яких  встановлюється  Кабінетом
Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з
питань ліцензування.

   Органу ліцензування забороняється вимагати від  суб'єктів
господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім
документів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.

   Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,
приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою
про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом
відповідальної особи.

   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

   заява подана  (підписана)  особою,  яка  не  має на це
повноважень;

   документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.

   Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник
повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення
заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для
видачі ліцензії.

   Після усунення  причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка
розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

   Стаття 11. Рішення про видачу або відмову
        у видачі ліцензії

   Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або
про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів
з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що
додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини
у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший
строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.

   Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або
про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові
в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії
зазначаються підстави такої відмови.

   Підставами для  прийняття  рішення про відмову у видачі
ліцензії є:

   недостовірність даних у документах, поданих заявником, для
отримання ліцензії;

   невідповідність заявника  згідно  з  поданими документами
ліцензійним  умовам,  встановленим  для  виду  господарської
діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

   У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу
ліцензії,  суб'єкт  господарювання  може  подати  до  органу
ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через
три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

   У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності
заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської
діяльності,  вказаного в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт
господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про
видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для
відмови у видачі ліцензії.

   Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у
судовому порядку.

   Стаття 12. Особливості проведення конкурсу на отримання
        ліцензій для видів господарської діяльності,
        провадження яких пов'язане з використанням
        обмежених ресурсів

   З метою  забезпечення  ефективного  та  раціонального
використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій
і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації
таких ресурсів, ліцензування видів господарської  діяльності,
провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у
разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється
тільки за результатами відкритих конкурсів.

   Порядок проведення  конкурсів  на  отримання  ліцензій
встановлюється Кабінетом Міністрів  України,  якщо  інше  не
передбачене законами України.

   Оголошення про проведення конкурсів на отримання ліцензій
дається органом ліцензування не пізніше  ніж  за  шістдесят
календарних днів до дня проведення конкурсу на отримання ліцензії
і підлягає обов'язковій публікації  в  офіційних  друкованих
виданнях.

   Для участі у конкурсі на отримання ліцензії на конкурсній
основі суб'єкти господарювання не пізніше ніж  за  тридцять
календарних днів до дня проведення конкурсу подають до органу
ліцензування повідомлення про намір взяти участь у конкурсі, а
також інші документи, передбачені порядком проведення конкурсу на
отримання ліцензії для виду діяльності, що підлягає ліцензуванню
на конкурсній основі.

   Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом і
затверджується керівником органу ліцензування у строк не пізніше
ніж п'ять робочих днів з дати проведення конкурсу.

   Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії за
результатами конкурсу або про відмову у видачі ліцензії за
результатами  конкурсу  надсилається  (видається)  заявнику в
письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати затвердження
рішення про результати конкурсу.

   Рішення про  результати  конкурсу може бути оскаржено у
судовому порядку.

   У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами конкурсу,
орган ліцензування у строк не пізніше ніж десять робочих днів з
дати прийняття рішення про її анулювання зобов'язаний оголосити
конкурс на отримання ліцензії, яка була анульована.

   У разі, коли ліцензіат протягом шести місяців не провадить
господарську діяльність згідно з отриманою  за  результатами
конкурсу ліцензією, орган ліцензування має право анулювати таку
ліцензію.

   До видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане
з використанням обмежених ресурсів, відносяться:

   видобування уранових руд;

   видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

   постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим
тарифом;

   зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень,
встановлюваний ліцензійними умовами;

   надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот).

   Стаття 13. Відомості, які містить ліцензія

   На території  України  органи ліцензування використовують
бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка
затверджується Кабінетом Міністрів України.

   Бланки ліцензій  є  документами суворої звітності, мають
облікову серію і номер.

   У ліцензії зазначаються:

   найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

   вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9
цього Закону (в повному обсязі або частково), на право провадження
якого видається ліцензія;

   найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

   ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів;

   місцезнаходження юридичної  особи  або  місце  проживання
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

   дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

   строк дії ліцензії;

   посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

   дата видачі ліцензії;

   наявність  додатку  (із зазначенням кількості сторінок).
( Частину третю статті 13 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2953-III від 17.01.2002 )

   Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його
заступником та засвідчується печаткою цього органу.

   Стаття 14. Видача ліцензії

   Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж
за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує
внесення плати за видачу ліцензії.

   Орган ліцензування  робить  відмітку  про дату прийняття
документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу
ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі
заяви про видачу ліцензії.

   Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів  з  дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для
отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформив
ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або
прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

   Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської
діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням
спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не
може бути меншим ніж три роки.

   Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом
ліцензування, яким є  центральний  орган  виконавчої  влади,
здійснюється на всій території України.

   Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом
ліцензування, яким є місцевий орган  виконавчої  влади  або
спеціально уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

   Для кожної  філії,  кожного  відокремленого  підрозділу
ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ним ліцензії, орган ліцензування видає  ліцензіату
засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку
заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія
ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого
структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду
господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.

   За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Плата за видачу
копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України.

   У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового
відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської
діяльності, згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати
до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії
ліцензії, а також документи відпов
                                       
Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0