Про Програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002-2007 роки

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

          Про Програму профілактики
          та лікування стоматологічних
         захворювань на 2002-2007 роки


   З метою поліпшення надання стоматологічної допомоги населенню
п о с т а н о в л я ю:

   1. Затвердити   Програму  профілактики  та  лікування
стоматологічних захворювань на 2002-2007 роки (далі - Програма),
що додається.

   2. Кабінету Міністрів України передбачати щороку під час
розроблення проектів закону про Державний бюджет України кошти на
виконання Програми.

   3. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
передбачати у проектах місцевих бюджетів кошти на виконання
Програми, а також забезпечувати залучення для цієї мети коштів з
інших джерел, не заборонених законодавством.

   4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським  державним  адміністраціям  щороку до
1 березня інформувати Міністерство охорони здоров'я України про
хід виконання Програми.

   5. Міністерству охорони здоров'я України щороку до 1 квітня
подавати Президентові України та Кабінету Міністрів  України
узагальнену інформацію про виконання Програми.


 Президент України                     Л.КУЧМА

 м. Київ, 21 травня 2002 року
     N 475/2002


                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 21 травня 2002 року N 475/2002

               ПРОГРАМА
      профілактики та лікування стоматологічних
         захворювань на 2002-2007 роки


            Загальні положення

   Програма профілактики   та   лікування  стоматологічних
захворювань на 2002-2007 роки (далі - Програма) спрямована на
реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я щодо
забезпечення доступної кваліфікованої стоматологічної допомоги
кожному громадянинові України.

   Пріоритетність завдань  удосконалення  профілактики  та
лікування стоматологічних захворювань викликана:

   високим рівнем стоматологічної захворюваності населення;

   невідповідністю більшості технологій  та  обладнання,  що
використовуються  в  Україні,  сучасним  вимогам  до надання
стоматологічної допомоги населенню;

   недостатнім фінансуванням стоматологічної допомоги населенню
та відсутністю належної нормативно-правової бази, що регламентує
можливість надання  необхідної  стоматологічної  допомоги  та
забезпечення її багатоканального фінансування;

   неналежним рівнем  стоматологічної  допомоги  населенню у
сільській місцевості, внаслідок чого  збільшується  кількість
ускладнень і загальних соматичних захворювань;

   значним погіршенням за останні роки стоматологічної допомоги
дітям та, як наслідок, ризиком виникнення загальних соматичних
захворювань у дітей через наявність постійного джерела інфекції;

   закриттям стоматологічних  кабінетів у школах, зменшенням
обсягу стоматологічної санації дітей, яка проводиться в основному
за зверненням;

   зниженням уваги до питань проведення первинної профілактики
стоматологічних захворювань;

   зменшенням звернень громадян до  лікувально-профілактичних
закладів стоматологічного профілю (далі - стоматологічні заклади)
для отримання зубопротезної допомоги внаслідок зниження рівня
життя, що призвело до зростання стоматологічної і загальної
захворюваності населення.

   Необхідністю усунення зазначених  недоліків  та  дальшого
вдосконалення  надання  стоматологічної  допомоги населенню і
зумовлено розроблення цієї Програми.

        Мета та основні завдання Програми

   Метою Програми є зниження стоматологічної  захворюваності
населення шляхом удосконалення надання стоматологічної допомоги та
впровадження первинної і вторинної профілактики стоматологічних
захворювань, запровадження міжсекторальних підходів до розв'язання
проблем, що виникають під час надання стоматологічної допомоги, та
приведення  організаційної  структури,  завдань  і  функцій
стоматологічної допомоги у відповідність із потребами населення.

   Основними завданнями Програми є:

   розроблення проектів нормативно-правових актів  з  питань
діяльності  стоматологічних  закладів,  нормативно-технічної
документації з урахуванням вимог  європейських  та  світових
стандартів;

   широке впровадження  заходів  комунальної  профілактики;

   впровадження нових організаційних та лікувальних технологій у
діяльність стоматологічних закладів;

   зниження стоматологічної захворюваності населення;

   приведення матеріально-технічного оснащення стоматологічних
закладів у відповідність із нормативними вимогами;

   забезпечення підготовки  стоматологічних   кадрів,   їх
соціального захисту;

   координація діяльності стоматологічних закладів незалежно від
форми власності;

   розширення міжнародного співробітництва  з  метою  обміну
досвідом надання стоматологічної допомоги населенню.

         Фінансове забезпечення Програми

   Фінансування Програми  здійснюватиметься  відповідно  до
законодавства за рахунок коштів Державного бюджету  України,
місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

       Прогноз результатів виконання Програми

   Виконання Програми дасть змогу:

   поширити позитивний  досвід  профілактики  і  лікування
стоматологічних захворювань, у першу чергу в дітей та підлітків;

   забезпечити доступність усіх видів стоматологічної допомоги
для пенсіонерів, інвалідів, дітей, підлітків, зберегти структуру і
мережу стоматологічних закладів, які перебувають у державній і
комунальній власності;

   координувати діяльність стоматологічних закладів за рахунок
забезпечення багатоканального фінансування;

   поліпшити якість стоматологічних послуг;

   удосконалити організацію первинної та вторинної профілактики
найбільш поширених стоматологічних захворювань у дітей;

   створити сучасну матеріально-технічну базу стоматологічних
закладів;

   знизити:

   - стоматологічну захворюваність на карієс постійних зубів -
на 30 відсотків;

   - інтенсивність  карієсу  у  дітей  12-річного  віку  -
до 3 відсотків;

   - інтенсивність хвороб пародонту - на 40 відсотків;

   - кількість   видалених   зубів   у   підлітків   -
до 0,2 (у середньому на одну особу).

         Заходи щодо виконання Програми

   1. Привести галузеву нормативну базу у відповідність із
законодавством і потребами стоматологічної служби на даному етапі
її розвитку.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук України

                2003-2005 роки

   2. Утворити    Координаційну    раду   з   питань
науково-організаційного та методичного забезпечення  виконання

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук,
                Міністерство освіти і науки України

                2003 рік

         Заходи первинної профілактики

   3. Передбачати заходи щодо придбання засобів для профілактики
стоматологічних захворювань у дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  відповідно  до  регіональних  та
геохімічних умов згідно з переліком, що визначається Міністерством
охорони здоров'я України.

                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації

                2003-2007 роки

   4. Забезпечити наукове обгрунтування впровадження методів
профілактики стоматологічних захворювань (фторування питної води,
харчової солі, молока) відповідно до регіональних, геохімічних та
економічних умов.

                Академія медичних наук,
                Міністерство охорони здоров'я,
                Міністерство економіки та з питань
                європейської інтеграції України,
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські державні адміністрації

                Починаючи з 2003 року

   5. Підготувати методичні рекомендації та посібники з питань
первинної стоматологічної профілактики для працівників системи
охорони здоров'я та освіти.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Міністерство освіти і науки,
                Академія медичних наук України

                2002-2005 роки

   6. Створити  в  кожній  області  реєстр  стоматологічної
захворюваності населення, в першу чергу дітей, з урахуванням зон
ендемічного флюорозу з метою оцінки ефективності заходів Програми
та викоренення основних чинників захворюваності.

                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації, Міністерство охорони
                здоров'я України

                2003-2004 роки

   7. Забезпечити  створення  в  лікувально-профілактичних
закладах, які надають стоматологічну допомогу населенню, кабінетів
професійної гігієни порожнини рота для первинної профілактики
стоматологічних захворювань.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук України,
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські державні адміністрації

                2003-2007 роки

   8. Висвітлювати в  засобах  масової  інформації  питання
первинної профілактики стоматологічних захворювань.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук України,
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації

                Постійно

   9. Розробити навчальну програму для дитячих дошкільних і
загальноосвітніх  навчальних  закладів  щодо  індивідуальної
профілактики стоматологічних захворювань та гігієни.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Міністерство освіти і науки
                України, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації

                2003 рік

        Матеріально-технічне забезпечення
           стоматологічної служби

   10. Забезпечити  поетапне  переоснащення  стоматологічних
поліклінік, відділень та кабінетів, у першу чергу дитячих.

                Міністерство охорони здоров'я
                України, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації

                2003-2007 роки

   11. Придбати обладнання для створення нових та збереження
існуючих стаціонарних стоматологічних кабінетів у загальноосвітніх
навчальних закладах з метою здійснення профілактичних заходів і
проведення дворазової щорічної стоматологічної санації.

                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації, Міністерство охорони
                здоров'я, Міністерство освіти і
                науки України

                2003-2007 роки

   12. Забезпечити  центральні  районні  лікарні пересувними
стоматологічними  установками  для  запровадження  планової
стоматологічної санації у віддалених сільських районах.

                Міністерство охорони здоров'я
                України, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації

                2003-2007 роки

   13. Зміцнити матеріально-технічну базу відділів Інституту
стоматології Академії медичних наук України, діяльність яких
спрямована  на  забезпечення наукового обгрунтування Програми
(фундаментальні дослідження).

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук України

                2003-2007 роки

   14. Переоснастити  Український  науково-методичний  центр
первинної профілактики стоматологічних  захворювань  у  дітей
Міністерства охорони здоров'я України сучасним обладнанням.

                Міністерство охорони здоров'я
                України

                2003-2007 роки

   15. Зміцнити  матеріально-технічну  базу  вищих  медичних
навчальних закладів IV рівня акредитації та Стоматологічного
центру сімейної медицини, утвореного при Одеському державному
медичному університеті, з метою поліпшення навчального процесу із
стоматології.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Міністерство освіти і науки України

                2003-2007 роки

   16. Забезпечити розроблення проектно-кошторисної документації
для випуску в Україні стоматологічного обладнання, матеріалів та
інструментів згідно з табелем оснащення робочих місць стоматологів
та зубних техніків у межах Комплексної програми розвитку медичної
промисловості України на 1997-2003 роки.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук,
                Міністерство економіки та з питань
                європейської інтеграції України

                2003 рік

   17. Забезпечити належне надання стоматологічної  допомоги
населенню, а саме:

   невідкладної стоматологічної допомоги до виведення з гострого
стану (гострий біль, гостре запалення, травма);

   стаціонарної допомоги хворим із щелепно-лицьовою патологією
(крім косметології);

   зубного протезування за маловитратними технологіями (крім
протезування з використанням дорогоцінних металів та прирівняних
до них за вартістю технологій) верствам населення, які мають
відповідно до законів України право  на  безкоштовне  зубне
протезування.

                Міністерство охорони здоров'я
                України, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації

                Постійно

   18. Розробити  нормативну  документацію  для  створення
регіональних стоматологічних центрів Міністерства охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних,
Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я
Київської міської державних адміністрацій.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук України

                2003 рік

   19. Включити до переліку посад і спеціальностей для молодших
спеціалістів  з  медичною  освітою  спеціальність  "асистент
лікаря-стоматолога" і до класифікатора посад цієї  категорії
спеціалістів посаду "асистент лікаря-стоматолога".

                Міністерство охорони здоров'я
                України

                2003 рік

         Наукове забезпечення Програми

   20. Розробити наукове обгрунтування нормативів навантаження
лікарів-стоматологів, у першу чергу дитячих, щодо затрат робочого
часу  на  профілактику    стоматологічних    захворювань
на 2002-2007 роки.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук України

                2003 рік

   21. Розробити  науково-методичне  та  фінансово-економічне
обгрунтування  доцільності створення інституту стоматології у
складі одного з вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації або закладів післядипломної освіти.

                Міністерство охорони здоров'я
                України

                2003 рік

   22. Дооснастити необхідним обладнанням  та  устаткуванням
стоматологічну  поліклініку  при  Київській медичній академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика  з метою впровадження
новітніх технологій профілактики та лікування стоматологічних
захворювань.

                Міністерство охорони здоров'я
                України

                2003-2007 роки

   23. Проблемній комісії Міністерства охорони здоров'я України
та Академії медичних наук України із стоматології визначити
пріоритетні  напрями  Програми,  які  потребують  наукового
обгрунтування, та оголосити конкурс на проведення відповідних
науково-дослідних робіт.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук України

                Щороку

   24. Розробити наукове обгрунтування та запровадити надання
стоматологічної допомоги за принципом сімейного лікаря.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук України

                2003 рік

   25. Провести науково-дослідні роботи з пріоритетних напрямів
виконання Програми.

                Академія медичних наук України

                2002-2007 роки

       Розширення міжнародного співробітництва

   26. Утворити на базі Інституту стоматології Академії медичних
наук України колаборативний центр із стоматології  з  метою
поглиблення партнерських відносин із Всесвітньою організацією
охорони здоров'я, постійної координації взаємодії  з  питань
стоматологічного здоров'я населення.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук,
                Міністерство закордонних справ
                України

                2003 рік

   27. Проводити  обмін  досвідом  вітчизняних  фахівців
стоматологічної  служби  з фахівцями інших країн, які мають
відповідні досягнення в організації масової профілактики  та
лікування стоматологічних захворювань.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук,
                Міністерство закордонних справ
                України, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації

                Постійно

   28. Забезпечувати участь вітчизняних фахівців стоматологічної
служби у проведенні міжнародних конференцій, з'їздів, симпозіумів.

                Міністерство охорони здоров'я,
                Академія медичних наук,
                Міністерство закордонних справ
                України, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні, Київська
                та Севастопольська міські державні
                адміністрації

                Постійно


 Перший заступник
 Глави Адміністрації
 Президента України                    О.ДЬОМІН

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0