Про подальше удосконалення атестації лікарів друга частина

1. Положення про порядок проведення атестації лікарів (додаток 1).

2. Номенклатуру лікарських спеціальностей (додаток 2).

3. Форму свідоцтва про складання іспиту за спеціальністю (додаток З).

4. Форму сертифіката лікаря-спеціаліста (додаток 4).

5. Форму-посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії (додаток 5).

6. Форму атестаційного листка (додаток 6).

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію затверджені даним наказом "Положення про порядок проведення атестації лікарів" і номенклатуру лікарських спеціальностей з 1 лютого 1992 року.

2. Начальникам головних управлінь і управлінь Міністерства охорони здоров'я України, завідуючим відділами (начальникам управлінь) обл(міськ) виконкомів, Раді Міністрів Кримської АРСР, керівникам установ, закладів і організацій республіканського підпорядкування:

2.1. Переглянути до 15 січня 1992 року склад атестаційних комісій.

2.2. Звільнити від передатестаційних циклів лікарів, що проходили курси удосконалення протягом 1990-1991 років і атестуватимуться у 1992 році.

3. Головному управлінню учбових закладів, кадрів і науки, ректорам інститутів удосконалення лікарів і медичних інститутів, що мають факультети удосконалення лікарів:

З.1. Організувати протягом 1992 року передатестаційні цикли за всіма спеціальностями згідно з номенклатурою лікарських спеціальностей (додаток 2).

3.2. Перейти протягом 1992-1993 років, в залежності від підготовки програм і готовності кафедр інститутів і Факультетів удосконалення, на складення іспитів після закінчення передатестаційного циклу за допомогою комп'ютера.

3.3. Скоординувати передатестаційні цикли з потребами охорони здоров'я.

4. Головному планово-економічному управлінню до 15 січня 1992 року розробити рекомендації про порядок оплати за проведення атестації, про оплату праці членів атестаційної комісії і рецензентів звіту атестованих.

5. Наказ Міністерства охорони здоров'я УРСР від 23 лютого 1982 року № 117 "Про заходи по подальшому удосконаленню атестації лікарів" вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника міністра Передерія В.Г.

Міністр

Ю.П. Спіженко

Додаток 1

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

від 21 листопада 1991 р.

№ 168

Положення

про порядок проведення атестації лікарів

1. Загальні положення

1.1. Атестація лікарів проводиться з метою підвищення відповідальності за ефективність і якість праці, більш раціональну розстановку кадрів фахівців з урахуванням їх професійної майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є важливою формою морального та матеріального стимулювання, направлена на удосконалення діяльності установ охорони здоров'я по подальшому поліпшенню надання медичної і санітарно-профілактичної допомоги населенню.

1.2. Основним завданням атестації є визначення рівня професійної підготовки лікарів, оцінка трудової діяльності, можливості подальшого використання спеціаліста, підвищення його кваліфікації.

1.3. Встановлюються такі види атестації:

  • атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання "лікар-спеціаліст");

  • атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії лікаря-спеціаліста;

  • чергова атестація на підтвердження звання лікаря-спеціаліста або кваліфікаційної категорії.

1.4. Атестація на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста проводиться в комісіях, що створюються при інститутах, які проводять підготовку та перепідготовку лікарів.

1.5. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться комісіями, що створюються при Міністерстві охорони здоров'я України (Республіканська атестаційна комісія), відділах (управліннях) охорони здоров'я, Ради Міністрів Кримської АРСР, обласних та міських (у містах республіканського підпорядкування) виконкомів.

1.6. Атестаційні комісії при відділах (управліннях) охорони здоров'я Ради Міністрів Кримської АРСР, обласних та міських (у містах республіканського підпорядкування) виконкомів проводять атестацію лікарів, безпосередньо підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

Лікарі, які працюють у закладах охорони здоров'я, підпорядкованих відомствам, що не мають своїх атестаційних комісій, проходять атестацію з додержанням вимог цього Положення в атестаційних комісіях системи Міністерства охорони здоров'я України.

1.7. Республіканська атестаційна комісія:

1.7.1. Проводить атестацію керівників, головних спеціалістів відділів (управлінь) охорони здоров'я Ради Міністрів Кримської АРСР, обласних та міських (у містах республіканського підпорядкування) виконкомів; керівників і спеціалістів закладів охорони здоров'я республіканського підпорядкування.

1.7.2. Вирішує питання легалізації посвідчень про наявність кваліфікаційних категорій, сертифікатів лікарів-спеціалістів, дипломів тощо, виданих за межами України.

1.7.3. Розглядає скарги на рішення атестаційних комісій на місцях.

1.7.4. Здійснює методичне керівництво атестаційною справою лікарів у республіці.

1.8. Всі види атестації, крім атестації перед закінченням інтернатури на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста, проводяться на госпрозрахункових засадах.

Робота членів комісії та залучених до експертизи документів спеціалістів підлягає оплаті згідно з рекомендаціями, які затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.

1.9. Члени атестаційної комісії входять до її складу на добровільні засадах.

У проведенні атестації повинні брати участь не менше 2/3 кількості членів комісій. Рішення ухвалюється більшістю голосів присутніх. При рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

1.10. Засідання атестаційних комісій проводяться не рідше одного разу в квартал згідно з щорічним графіком, який затверджується перед початком нового календарного року керівником учбового закладу або органу охорони здоров'я, при яких створені комісії.

Атестаційна комісія веде протоколи своїх засідань. Протоколи та документи атестованих підлягають зберіганню в установленому порядку.

1.11. Особи, яким присвоєно звання лікаря-спеціаліста, кваліфікаційна категорія, проходять чергову атестацію на їх підтвердження не рідше одного разу в п'ять років.

За бажанням спеціаліста атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший строк, але не раніше, чим через один рік з моменту попередньої атестації.

У разі виявлення істотних недоліків у роботі лікаря, керівник органу чи закладу охорони здоров'я за узгодженням з відповідним комітетом профспілки може направити подання в атестаційну комісію про зняття кваліфікаційної категорії чи про відмову в підтвердженні звання лікаря-спеціаліста, незалежно від строку присвоєння (підтвердження) категорії чи звання.

2. Атестація на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання "лікар-спеціаліст"

2.1. Атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності підлягають особи перед закінченням навчання в інтернатурі в установленому порядку до лікарської діяльності та пройшли курси удосконалення або інші види підготовки.

Зазначена атестація з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста мав передувати заміщення особою відповідної цій спеціальності лікарської посади в закладах охорони здоров'я чи заняттю медичної практикою за цією спеціальністю на підприємницьких засадах.

Особи, які не працювали за зазначеною у сертифікаті спеціальністю чи взагалі за водною лікарською спеціальністю понад трьох років, вважаються такими, що не мають відповідно звання лікаря-спеціаліста з конкретної чи будь-якої лікарської спеціальності і не можуть бути допущені до заняття певної лікарської посади без попереднього проходження атестації на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста.

Час навчання в клінічній ординатурі, аспірантурі за зазначеною в сертифікаті спеціальністю, строкова служба в Збройних Силах та інших військових формуваннях, перебування у відпустці по догляду за дитиною не зараховується до терміну перерви.

2.2. Склад атестаційної комісії, яка проводить атестацію на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста затверджується ректором інституту, де проводиться підготовка або перепідготовка лікарів.

Голова комісії призначається із числа висококваліфікованих спеціалістів наказом Міністерства охорони здоров'я України.

До складу атестаційної комісії на правах членів входять проректор з лікувальної роботи медичного інституту (інституту удосконалення лікарів), декан відповідного факультету або його заступник, завідуючі кафедрами, професори або доценти профільних кафедр, спеціалісти органів (закладів) охорони здоров'я, професори і доценти інших вузів, працівники науково-дослідних інститутів, представники профспілкових органів, асоціацій лікарів тощо.

2.3. Для атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста у комісію не пізніше, чим за тиждень до початку її засідання, подаються такі документи:

  • письмова заява;

  • копії дипломів про освіту та інших документів, що в установленому порядку дають право займати конкретну лікарську посаду;

  • заповнений атестаційний листок (додаток 6).

У комісію можуть бути представлені також інші матеріали, які характеризують підготовку та практичну діяльність особи, яка атестується.

2.4. Атестацію на визначення знань та практичних навиків проводять за спеціальностями, що передбачені номенклатурою лікарських спеціальностей (додаток 2) та з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик лікарів-спеціалістів, які затверджуються Міністерством охорона здоров'я України.

2.5. За результатами атестації на визначення знань та практичних навиків комісія приймає рішення: (1) присвоїти або (2) відмовити в присвоєнні звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності.

При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

Результати атестації доводяться до відома атестованого одразу після закінчення засідання комісії.

2.6. Рішення атестаційної комісії про присвоєння звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності затверджується у десятиденний строк наказом по учбовому закладу, при якому створена комісія.

2.7. Рішення атестаційної комісії, за яким особі відмовлено в присвоєнні звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності, може бути оскаржено у Міністерстві охорони здоров'я України в двотижневий строк з моменту його затвердження наказом по учбовому закладу.

У таких випадках звільнення особи з посади лікаря-інтерна (стажиста) затримується до прийняття Міністерством відповідного рішення.

2.8. Особі, якій за результатами атестації на визначення знань та практичних навиків присвоєно звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності, видається учбовим закладом сертифікат установленого зразка (додаток 4), а якій відмовлено в цьому, - видається витяг із протоколу засідання комісії, завірений учбовим закладом.

2.9. Особа, якій за результатами атестації на визначення знань та практичних навиків відмовлено в присвоєнні звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності, може бути прийнята на роботу, за її згодою, на посаду середнього медичного працівника.

3. Атестація лікарів на присвоєння кваліфікаційних категорій

3.1. До атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій допускаються лікарі-спеціалісти за спеціальностями, передбаченими номенклатурою лікарських спеціальностей, які працюють за сертифікатом лікаря-спеціаліста та закінчили передатестаційний цикл в інституті або факультеті удосконалення лікарів.

3.2. Комплектування передатестаційних циклів проводиться у відповідності з щорічною потребою установ охорони здоров'я в навчанні лікарів, що підлягають атестації.

Видача путівок на передатестаційний цикл проводиться інститутом або факультетом удосконалення лікарів у відповідності з поданням органу охорони здоров'я або особистою заявою лікаря-спеціаліста.

3.4. Після закінчення передатестаційного циклу екзаменаційною комісією, яка створюється на відповідній кафедрі, проводиться іспит. Лікарям, що успішно склали іспит, учбовим закладом видається свідоцтво установленого зразка (додаток 3) з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

3.5. Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи в територіальну атестаційну комісію не пізніше, як за два місяці до

початку її роботи.

В атестаційну комісію подаються заява лікаря, звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником установи, в якій лікар працює, копії дипломів, сертифіката лікаря-спеціаліста, трудової книжки, посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше, свідоцтво інституту або факультету удосконалення лікарів про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу, характеристика адміністрації, погоджена з трудовим колективом, заповнений атестаційний листок, квитанція про оплату за проведення атестації.

Лікарі, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих закладів.

3.6. Атестаційною комісією звіт лікаря направляється на рецензію висококваліфікованим спеціалістом за їх згодою та на госпрозрахункових умовах.

3.7. Атестаційна комісія виносить своє рішення про присвоєння лікарю-спеціалісту кваліфікаційної категорії на підставі рецензії на звіт, документів, поданих відповідно до п.3.5 та співбесіди зі спеціалістом.

Встановлювати категорії вищого рівня, ніж рекомендується інститутом або факультетом удосконалення лікарів, комісії не дозволяється.

3.8. Кваліфікація лікарів-спеціалістів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями: друга, перша та вища за умови стажу роботи за певною спеціальністю не менше, відповідно, п'яти, семи та десяти років.

3.9. При присвоєнні кваліфікаційних категорій рекомендується дотримуватись послідовності: друга, перша, вища.

З.10. В стаж роботи за спеціальністю для атестації на кваліфікаційну категорію зараховуються періоди роботи за цією спеціальністю, навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі і аспірантурі за цією спеціальністю.

Робота в органам охорони здоров'я, в дільничних лікарнях, сільських лікарських амбулаторіях, науково-педагогічна діяльність, служба в Збройних Силах та інших військових формуваннях зараховується в стаж роботи за будь-якою спеціальністю.

3.11. Лікарям-організаторам охорони здоров'я в стаж роботи з цієї спеціальності зараховується період навчання в клінічній ординатурі і аспірантурі за будь-якою спеціальністю.

3.12. Лікарям швидкої медичної допомоги в стаж роботи для проходження атестації з цієї спеціальності зараховується період роботи лікарем-терапевтом, лікарем-педіатром, лікарем-хірургом, лікарем-акушером-гінекологом та лікарем-анестезіологом-реаніматологом.

3.13. Лікарям-епідеміологам в стаж роботи для проходження атестації з цієї спеціальності зараховується період роботи лікарем-дезинфекціоністом, лікарем-паразитологом, лікарем-бактеріологом, лікарем-вірусологом.

3.14. Лікарям з загальної гігієни в стаж роботи для проходження атестації з цієї спеціальності зараховується відповідно період роботи лікарем з гігієни праці, гігієни харчування, гігієни дітей і підлітків, з комунальної та радіаційної гігієни.

3.15. Атестація лікарів може проводитися за спеціальностями як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

3.16. Лікарі, які працюють в органах охорони здоров'я, комітетах профспілки працівників охорони здоров'я, довірені лікарі комітетів профспілок інших галузей можуть атестуватися за спеціальністю "організатор охорони здоров'я", а також за іншими спеціальностями, якщо вони працюють за сумісництвом в закладах охорони здоров'я.

3.17. Особистий склад атестаційних комісій затверджується наказом органу охорони здоров'я, при якому вони створюються.

До складу атестаційної комісії входять: керівні працівники, головні спеціалісти Міністерства, відділів (управлінь) охорони здоров'я, представники відповідних профспілкових органів, асоціацій лікарів, керівники установ охорони здоров'я, науково-педагогічні працівники медичних, науково-дослідних інститутів, інститутів удосконалення лікарів тощо.

3.18. За результатами атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії комісія приймає рішення: (1) присвоїти кваліфікаційну категорію або (2) відмовити у присвоєнні кваліфікаційної категорії з конкретної лікарської спеціальності.

У разі відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії, на яку претендує лікар, комісія може підтвердити раніше присвоєну категорію чи понизити її.

Якщо атестація відбулася позачергово, час наступної атестації встановлюється у новий п'ятирічний термін.

При відмові у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії лікар має проходити атестацію на підтвердження звання лікаря-спеціаліста з конкретної спеціальності згідно з установленим цим Положенням порядком.

3.19. Рішення комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії затверджується наказом по органу охорони здоров'я, при якому створена комісія в десятиденний строк з дня атестації.

3.20. Органом охорони здоров'я, при якому створена атестаційна комісія, видається лікарям, яким присвоєно (змінено) кваліфікаційну категорію, посвідчення затвердженого зразка (додаток 5), а котрим підтверджено попередню присвоєну категорію, - ставиться відповідна відмітка у раніше виданому посвідченні.

Особам, яким відмовлено у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, видається витяг із протоколу засідання комісії, завірений органом охорони здоров'я.

3.21. При незгоді лікаря з результатом атестації він може оскаржити рішення атестаційної комісії, подавши відповідну заяву до Республіканської атестаційної комісії в місячний строк з дня затвердження рішення атестаційної комісії.

Рішення Республіканської комісії є остаточним.

4. Чергова атестація на підтвердження звання лікаря-спеціаліста або кваліфікаційної категорії

4.1. Черговій атестації на підтвердження звання лікаря-спеціаліста або кваліфікаційної категорії підлягають всі особи, які атестувалися на визначення знань та практичних навиків і мають відповідний сертифікат, а також ті, яким присвоєні кваліфікаційні категорії, в строк до 5 років з дня попередньої атестації.

4.2. Від чергової атестації звільняються вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, згідно з діючим законодавством. Термін їх чергової атестації відповідно переноситься.

У випадку виробничої необхідності або з інших об'єктивних причин термін чергової атестації лікарів може бути перенесено наказом по органу охорони здоров'я, де має атестуватися лікар.

4.3. Перед черговою атестацією на підтвердження кваліфікаційної категорії лікарі проходять передатестаційний цикл в інститутах або факультетах удосконалення лікарів і складають іспит згідно з даним Положенням.

В окремих випадках за рішенням атестаційної комісії чергова атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії може проводитись без проходження передатестаційного циклу.

4.4. Місце проходження чергової атестації лікарів-спеціалістів та перелік документів, які подаються для її проходження, зазначені в пп. 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 2.5; 3.5 даного Положення.

4.5. За результатами атестації на підтвердження звання лікаря-спеціаліста або кваліфікаційної категорії комісія приймає рішення: (1) підтвердити звання лікаря-спеціаліста (кваліфікаційну категорію) з конкретної лікарської спеціальності або (2) відмовити у підтвердженні звання (категорії).

У разі відмови у підтвердженні кваліфікаційної категорії комісія виносить рішення про її зниження чи зняття.

4.6. При підтвердженні звання "лікар-спеціаліст" видається новий сертифікат. При підтвердженні лікарем кваліфікаційної категорії в посвідченні ставиться відповідна відмітка або видається нове посвідчення, коли в попередньому не залишилось місця для відміток.

Лікарям, яким за наслідками чергової атестації змінена кваліфікаційна категорія, видається нове посвідчення, а котрим відмовлено в підтвердженні другої категорії, - витяг із протоколу засідання комісії, завірений органом охорони здоров'я.

4.7. Рішення атестаційної комісії про відмову в підтвердженні кваліфікаційної категорії та про її зниження чи зняття, а також про відмову в підтвердженні звання лікаря-спеціаліста в десятиденний строк доводиться до відома адміністрації за місцем роботи атестованого.

4.8. Особа, якій відмовлено у підтвердженні звання лікаря-спеціаліста, може бути переведена в строк до 2-х місяців за її згодою на посаду середнього медичного працівника, або направлена на стажування згідно з порядком, який встановлюється Міністерством охорони здоров'я України з подальшою атестацією, передбаченою пунктами 2.3 - 2.9 цього Положення.

У разі неможливості переводу такої особи за її згодою на посаду середнього медичного працівника та відмови від стажування, керівник органу (закладу) охорони здоров'я в той же строк звільняє працівника згідно з порядком, передбаченим законодавством, як такого, що не відповідає займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації.

4.9. Лікарі, яких не задовольнило рішення атестаційної комісії, мають право оскаржити його згідно з пп.2.7 і 3.2 цього Положення.

Особам, яким відмовлено в підтвердженні звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності, час від моменту направлення їх скарги до Міністерства і до прийняття відповідного рішення перериває двомісячний строк їх звільнення з роботи.

Начальник Головного управління

учбових закладів, кадрів і науки С.М. Бєлан

Погоджено

Голова ЦК профспілки медичних

працівників України

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0