Список професійних захворювань

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

П Е Р Е Л І К

№ 23/36/9 від 02.02.95

м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 1995 р. за № 85/621

 

Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціального захисту України, Міністерства праці України

від 02.02.95 р. № 23/36/9

Список професійних захворювань

№№

п/п

Найменування хвороб

Небезпечні та шкідливі речовини і виробничі фактори, вплив яких може викликати розвиток професійних захворювань

Примірний перелік виробництв та робіт, що виконуються на них

1

2

3

4

1

Захворювання, які виникають під впливом хімічних факторів:

   

1.1

Гострі, хронічні інтоксикації та їх наслідки, для перебігу яких характерне ізольоване або сполучене ураження органів та систем

Хімічні речовини: первинна сировина, проміжні, побічні та кінцеві продукти

Всі види робіт, пов'язані з процесами одержання, переробки, застосування (включаючи лабораторні роботи) отруйних речовин в різних галузях промисловості, будівництві, сільському господарстві на транспорті та сфері обслуговування

 

- токсичне ушкодження органів дихання: ринофаринголарингіт, ерозія, перфорація носової перетинки, трахеїт, бронхіт, пневмосклероз та інше

Азотна кислота, аміак, оксиди азоту, ізоціанати, кремнійорганічні сполуки, селен, сірка та її сполуки, формальдегід, фталевий ангідрид, хлор та його сполуки, фтор та його сполуки, хром та його сполуки, бензол та його похідні, гомологи бензолу, аміно-, нітрота хлорсполуки вуглеводнів ароматичного ряду

 
 

- токсична анемія

гексаметилендіамін, пестициди (хлорорганічні), свинець, його неорганічні сполуки та інші

 
 

- токсичний гепатит

бензол та його похідні аміно- та нітросполуки вуглеводнів ароматичного ряду, галоїдопохідні вуглеводнів жирного ряду, гідразин та його сполуки, пестициди (хлорорганічні), фосфор та його сполуки, фтор та його сполуки

 
 

- токсична нефропатія

бета-нафтол, кадмій, чотирихлористий вуглець та інші

 
 

- токсичні ураження нервової системи: поліневропатія,неврозоподібні станиенцефа-лопатія

бензол та його похідні гомологи бензолу, аміно-, нітро- та хлорсполуки вуглеводнів ароматичного ряду, гексаметилендіамін, стирол, галоїдопохідні вуглеводнів жирного ряду, гідразин та його сполуки, марганець, пестициди, ртуть та її сполуки, сірковуглець, тетраетилсвинець та інші

 
 

- токсичні ураження очей:

   
 

катаракта

тринітротолуол

 
 

-кон'юнктивіт кератокон'юнктивіт

азотна кислота, аміак, оксиди азоту, ізоціанати, сірка та її сполуки, формальдегід, хлор, фтор та їх сполуки

 
 

- токсичні ураження кісток: остеопороз, остеос клероз, некроз щелеп

жовтий фосфор та його сполуки, фтор та його сполуки

 

1.2

Хвороби шкіри: епідермоз контактний дерматит, фотодерматит, оніхіїн, параніхії, токсична меланодермія, масляні фолікуліти

Продукти перегонки нафти, кам'яного вугілля та сланців (бензин, гас, уайтспирит, мастильно-охолоджуючі рідини та масла, крезол, лізол, гудрон, мазут, асфальт, пек та його дистиляти), хлоровані нафталіни, кислоти, луги, органічні розчинники, гідросульфіт, хлорне вапно, солі важких металів, сполуки миш'яку, сурми, формалін, клеї та інші

Підприємства хімічної нафтопереробної, машинобудівної, металургійної, деревообробної, шкірсировинної, шкіряної, харчової промисловостей, будівельне, меблеве виробництво, очищення нафтоналивних суден, будівництво шахт та інші

1.3

Металева лихоманка, фторопластова (тефлонова) лихоманка

Аерозолі конденсації кольорових металів (цинк, мідь, нікель, сурма та інші), аерозолі вторинної полімеризації фторопластів

Підприємства кольорової металургії, пластичних мас (фторопластів) та їх переробки обробка матеріалів з кольорових металів

1.4

Алергічні захворювання

див. пункт 6

 

1.5

Новоутворення

див. пункт 7

 

2

Захворювання, викликані впливом промислових аерозолей

   

2.1

Пневмоконіози: силікоз, силікатози, металоконіози карбоконіози, пневмоконіози від змішаного пилу, пневмоконіози від пилу пластмас

Тривале вдихання пилу, який містить двооксид кремнію у вільному або сполученому стані, пил з вмістом вуглецю (вугілля, кокс, сажа, графіт, алмаз); пил металів та їх оксидів, в тому числі зварювальний аерозоль; пил органічних та штучних мінеральних волокон, пластмас, змішані види пилу

Робота в рудниках, шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних та довідних фабриках гірничорудної та вугільної промисловості; видобуток, обробка нерудних порід та матеріалів, азбесту та інших силікатів, щебеню тощо; виробництво азбестоцементу та інших азбестомістких матеріалів (труби, шифер, панелі, дошки, фрикційні і азбестотекстильні вироби та інші), виробництво фарфоро-фаянсових, скляних виробів, виробництво та застосування коксу, сажі,графітів; металургійні та ливарні виробництва, машинобудування; металообробка; зварювальні роботи; розмелювання сипучих матеріалів; виробництво, обробка пластмас та інші види робіт з виділенням пилу

2.2

Бісиноз

Тривале вдихання різних видів волокнистого рослинного пилу (льонубавовни, коноплі та інше)

Переробка (включно й первинна) льону, бавовни, коноплі та інших волокнистих рослинних культур (підприємства первинної переробки, текстильне виробництво)

2.3

Хронічний бронхіт (пиловий токсико-пиловий у поєднанні з несприятливими метеофактами)

Тривале вдихання усіх вищенаведених видів пилу, а також органічного пилу рослинного і тваринного походження (борошняний, зерновий, волосяний, вовняний, тютюновий, паперовий, цукровий та інші). Одночасна дія пилового і хімічного факторів (подразнюючі речовини, компоненти вихлопу самохідних гірничих машин та інше), несприятливі мікрокліматичні умови

Роботи, вказані в графі 4 за пунктом "пневмоконіози", а також виробництва: валяльно-вовняне, борошномельно-круп'яне, цукрове, первинна обробка бавовни, льону та інших луб'яних культур, а також інші види робіт, які пов'язані з виділенням пилу

2.4

Хронічний ринофарин-голарингіт

Тривале вдихання пилу, зазначеного у пп. 2.1, 2.2

Роботи, перелічені у пп. 2.2, 2.3

 

- алергічні захворювання

Див. пункт 6

 
 

- новоутов-рення

Див. пункт 7б

 

3

Захворювання, які викликані дією фізичних факторів:

   

3.1

Захворювання, пов'язані з дією іонізуючих випромінювань

Одноразовий короткочасний загальний впливзовнішнього іонізуючого опромінення або надходження у середину організму значної кількості радіоактивних речовин та їх сполук

Усі види робіт з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань

 

а) променева хвороба (гостра або хронічна)

Систематичний вплив іонізуючої радіації у дозах, що перевищують допустимий рівень для професійного опромінення

 
 

б) місцеві променеві ураження (гострічи хронічні)

Зовнішній локальний вплив іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин

 

3.2

Захворювання, пов'язані з впливом неіонізуючих випромінювань: вегетативно-судинна дистонія, астенічний, астеновегетативний, гіпоталамічний синдроми

Систематичний вплив електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону; когерентних та некогерентних моно- та поліхроматичних випромінювань

Усі види робіт з джерелами електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону; усі види робіт з випромінюванням оптичних квантових генераторів

3.3

Місцеві ураження тканин лазерним випромінюванням (опіки шкіри, ураження рогівки та сітківки ока)

Локальний вплив лазерних випромінювань

Усі види робіт з випромінюванням оптичних квантових генераторів

3.4

Вібраційна хвороба

Тривалий систематичний вплив виробничої локальної вібрації, що передається на руки працюючих та вібрації робочих місць

Робота з ручними машинами, і робочі місця біля машин, які генерують вібрацію

3.5

Сенсонев-ральна приглухува-тість

Систематичний вплив виробничого шуму

Усі види трудової діяльності, пов'язані з впливом інтенсивного виробничого шуму в промисловості, будівництві, сільському господарстві, на транспорті

3.6

Вегетативно-сенсорна (ангіоневроз) або сенсомоторна поліневропатія рук

Контактна передача ультразвуку на руки

Робота з ультразвуковими дефектоскопами та медичною апаратурою, що генерує ультразвук

3.7

Електро-офтальмія

Інтенсивне ультрафіолетове випромінювання

Роботи в умовах інтенсивного ультрафіолетового випромінювання (газоелектрозварювання та інше)

3.8

Катаракта

Систематичний вплив променевої енергії (інфрачервоне, ультра-фіолетове, надвисоке радіочастотне, рентгенівське, гамма-випромінення, нейтронне, протонне випромінення)

Ковальсько-пресові, електрозварювальні та термічні роботи виготовлення скловиробів, роботи пов'язані з інфрачервоним випро-мінюванням у металургії, з впливом іонізуючих та неіонізуючих випромінювань

3.9

Декомпресійна (кесонна) хвороба та її наслідки

Підвищений атмосферний тиск, порушення процесів декомпресії

Робота в кесонах, барокамерах, водолазні та інші роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску

3.10

Перегрів:

- гострий (тепловий удар, судорожний стан);

- хронічний (вегетативно-судинна дис-функція з перманентним або пароксизмаль-ним перебі-гом, з пору-шенням термо-регуляції,електро-літного обміну та зниження термо-резистент-ності еритроцитів)

Висока температура та інтенсивне теплове випромінювання у робочій зоні

Робота у глибоких шахтах, ливарних, мартенівських, листопрокатних, трубопрокатних цехах; ремонт промислових печей, очищення топок, котлів, варіння скла та інші роботи при підвищеній температурі, в тому числі на відкритих територіях в жаркий період року

3.11

Облітеруючий ендоартеріїт, вегетативно-сенсорна поліневро-патія (ангіопатія), полірадикуло-невропатія

Низька температура у робочій зоні

Робота на рибо-м'ясокомбінатах, риболовних суднах; холодильниках; геологічні роботи, на лісозаготівлях; торфорозробках, в сирих, заболочених місцях, гірничих рудниках, роботи в умовах обводнювальних виробок, шахтний видобуток нафти та інші види робіт в умовах низької температури виробничого середовища

3.12

Оніходистро-фії, механіч-ні епідермози (омозолілості та інші)

Обробка міздри, темпера-турні і метеорологічні фактори

Шкіряне та хутрове виробництво, сільсько- господарські роботи (польові), роботи на суднах і берегових підприємствах по переробці риби

4

Захворювання, пов'язані з фізичним перевантажен-ням та перенапруженням окремих органів і систем:

   

4.1

Координаторні неврози, у тому числі писальний спазм

Роботи, які потребують високої координації рухів і виконуються у швидкому нав'язаному темпі

Роботи на клавішних апаратах та музичних інструментах; стено- графія, рукописні, машинописні, креслярські, гравірувальні, копіювальні роботи та інші

4.2

Захворювання периферічної нервової системи та опорно-рухового апарату: монополіней-ропатії, у тому числі компресійні і вегетативно-сенсорні нейропатії, шийні і попереково- крижові ради-кулопатії, хронічні міофібрози (міофасцити, тендовагі-ніти, стенозуючі лігаментози, стилоїдози, палець, що за щіплюється та інші), епікондильози плеча плечолопатко-ві периартро-зи бурсити, деформуючі остеоартрози, у тому числі спондило-артроз, асептичні остеонекрози

Роботи, пов'язані з локальним м'язовим перенапруженням, однотипними рухами, які виконуються у швидкому темпі; тиском на нервові стовбури, м'язи, зв'язки, сухожилля, їх травмуванням, систематичним утриманням вантажу на руках, його підняттям та переміщенням вручну або з докладанням зусиль; роботи, пов'язані з систематичним нахилом тіла, перебування у вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки, лежачи, з нахилом уперед та інше)

Роботи на клавішних обчислювальних лічильно-перфораційних машинах, телефонному апараті, друкарській машинці, ручне доїння; шліфувальні, бурильні-ковальські, клепальні обрубні, формувальні, малярські роботи; робота водіїв великовантажних та самохідних, у тому числі сільсько-господарських машин; на музичних інструментах, циркові та інші роботи. Усі види робіт у прохідних та очисних забоях, у тому числі в обводнених умовах з несприятливим мікрокліматом

4.3

Опущення і випадіння матки та стінок вагіни

Тривалі (10 років і більше), систематичні (більше 50% часу зміни)підіймання та переміщення вантажів в поєднанні з вимушеною робочою позою та впливом вібрації (чи без неї) у жінок віком до 40 років при відсутності ознак травмування м'язів тазового дна у період пологів

Роботи, пов'язані з підняттям та переміщенням вантажів вручну з докладанням зусиль

4.4

Виражене варикозне розширення вен на ногах, ускладнене запальними (тромбофле-біт) або трофічними розладами

Тривале перебування у вимушеній робочій позістоячи

Роботи, пов'язані з тривалою статичною напругою, стоянням, систематичним перене-сенням значних ванта-жів. Роботи в гірнич-них виробках:прохідні бурильні, кріпильні та інші, особливо на крутопадаючих пластах

4.5

Захворювання, які виклика-ються перена-пругою голосового апарату:хронічний ларингіт, вазомоторний монохордит, вузлики голосових складок ("вузлики співаків"), контактні виразки голосових складок, фонастенія

Систематична напруга голосових складок протягом тривалого часу

Викладацька робота, дикторська робота на радіо, телебаченні, вокально-розмовні види акторських робіт; робота на телефонних станціях тощо

4.6

Прогресуюча коротко-зорість

Підвищена напруга зору при розрізненні дрібних предметів з близької відстані

Картографія, збирання феритових деталей до електронних машин та механізмів, огранка і контроль якості доро-гоцінного та напівдо-рогоцінного каміння, збирання годинників, коректорська робота з оптичними приладами та інше

4.7

Емфізема легенів

Систематична напруга видиху у процесі роботи

Робота, пов'язана з грою на духових інструмантах, немеханізоване видування скловиробів

4.8

Неврози

Тривале безпосереднє обслуговування психіч-нохворих

Робота медичного персоналу у психіатрич-них закладах, у тому числі викладачі і об-слуговуючий персонал спецшкіл для психічно неповноцінних дітей

5

Захворювання, викликані дією біологічних факторів:

   

5.1

Інфекційні та паразитарні захворювання, однорідні з тією інфекці-єю, з якою робітники контактують під час роботи: туберкульоз, бруцельоз, сап, сибірська виразка, кліщовий енцефаліт, орнітоз, вузлики доярок, токсоплазмоз, вірусний гепатит, мікоз ишкіри, в тому числі мікози ступні у шахтарів та робітників рудників, еризипелоїд Розенбаха, сверблячка, сифіліс та інше

Контакт з інфекційними хворими, інфікованими матеріалами чи переносниками захворювань, з хворими тваринами, продуктами тваринного та рослинного походження (шкіра, вовна, щетина, кінське волосся, м'ясо шкіряна, хутрова сировина, утильсировина, зерно, бавовна та інші); контакт з гризунами, поверхнею, що забруднена відповідними мікроорганізмами, в тому числі у підземних умовах

Робота в інфекційних, ветеринарних, проти-туберкульозних закла-дах, трудових майсте-рнях для хворих на туберкульоз, тваринницьких господарствах, на лікарських дільницях, м'ясокомбінатах, кон-дитерьких, консервних фабриках; на підпри- ємствах по обробці шкіряної і хутрової сировини, звірозабійних промислах, на риболовецьких суднах і підприємствах рибної промисловості; різні види робіт в умовах лісових масивів, у рудниках і шахтах та інше

5.2

Дисбактеріоз, кандидамікоз шкіри і слизових оболонок, вісцеральний кандидоз

Антибіотики, гриби-продуценти, білково-вітамінні концентрати (БВК) кормові дріжджі, комбікорми

Робота в різних галузях мікробіологічної промисловості; застосування у медичній промисловості та практиці, аптечних та інших установах речовин зазначених у параграфі 3

6

Алергічні захворювання:

   
 

кон'юнктивіт, риніт, ринофарінгіт, ринофарингола-рингіт, риносинусит, бронхіальна астма астматичний бронхіт, екзогенний альвеоліт, дерматит, екзема, токсикодермія набряк Квінке кропивниця, анафілактич-ний шок, ток-сикоалергіч-ний гепатит, ураження цен-тральної та периферичної нервової сис-теми та інше

Алергени-хімічні речовини: синтетичні полімери, смоли, лаки, фарби, миючі засоби; метали та їх сполуки (хромнікель, кобальт, марганець, берилій, платина цирконій, срібло, золото та інші), формальдегід, епіхлоргідрин, скипидар та ефірні масла, хлорамін, фталевий, малеїновий ангідрид, гексаметилендіамін, динітрохлорбензол ціаніти, замаслювачі, каптакс, тіурам, ніазон Д, хлоровані нафталіни, фурани, аміни, акрилонітрил, етилені-міни, пестициди та ін-ші; лікарські препара-ти: вітаміни, антибіо-тики, новокаїн, нейро-лептики, препарати брому, фурацилінового ряду, сульфаніламідні препарати та інші; речовини біологічної природи: сироватки, вакцини, гормональні та ферментні препарати, мікробні, грибкові культури білково-вітамінні концентрати, комбікорми, екскрети і отрути комах, змій, гельмінтів та інші;- пил рослинного і тваринного походження (зерновий, борошняний, деревинний, пил пуху, пір'я, волосся, вовни, шовку, бавовни, льону, тютюновий), пилок рослин та інші

Роботи, пов'язані з впливом алергенів в різних галузях проми-словості (підприємства хімічної, хіміко-фармацевтичної, будівельної, дерево-обробної, текстильної щетинно-щіткової проми-словостей, металургії машинобудування; хут-рові підприємства, медичні та аптечні установи, лабораторії промислових підприємств, інститутів та інші, віварії; виробництво комбікормів, білково-вітамінних концентратів та інші; в сільському господарстві (птахофабрики, ферми, робота з пестицидами та інші), на транспорті, підприємствах побутового обслуговування (хімчистки, перукарні, пральні та інші)

7

Новоутворен-ня:

   

7.1

Пухлини шкіри (гіперкерото-зи, епітеліо-ми, папіломи, рак, лейкоке-ратози)

Продукти перегонки кам'яного вугілля, нафти сланців (смола, пек), антрацену, фенантрену, аміноантраценова олія, похідні азосполук, гудрон, парафін та інші. Вплив іонізуючого випромінювання (рентгенівських, гамма-випромінювань та інших)

Усі роботи в різних галузях промисловості пов'язані з впливом речовин, перелічених у графі 3. Робота з радіоактивними речовинами, іншими видами іонізуючих випромінювань

7.2

Пухлини порожнини рота, органів дихання

Сполуки нікелю, хрому, миш'яку, кам'яновугільної смоли; азбест, асфальт, пил радіоактивних руд і пил з адсорбованими на ньому вуглеводнями

Роботи, пов'язані з одержанням та застосуванням сполук нікелю, миш'яку, хрому, геологічна розвідка, добування і переробка радіоактивних руд, азбесту та матеріалів що містять азбест; роботи, пов'язані з одержанням штучного гранату та виробів з нього, асфальтування

7.3

Пухлини печінки

Вінілхлорид, тривалий контакт з радіоактивними речовинами, тропними до тканини печінки (полоній, торій, плутоній)

Робота з вінілхлоридом на радіохімічних виробництвах та інші

7.4

Рак шлунка

Шестивалентні сполуки хрому

Виробництво сполук хрому

7.5

Лейкози

Бензол, вплив різних видів іонізуючої радіації

Робота з бензолом і джерелами іонізуючих випромінювань

7.6

Пухлини сечового міхура (папіломи, рак)

Аміни бензольного і нафталінового ряду (бензидин, діанзидин, нафтиламін та інші)

Робота з речовинами, зазначеними в графі 3 в різних галузях промисловості

¦7.7

Пухлини кісток

Тривалий контакт з остеотропними радіоактивними речовинами (радій, стронцій, плутоній)

Робота на радіохімічних виробництвах (радіологічні, радіохімічні лабораторії)

Заступник міністра соціального захисту населення України

С.А.Вегера

Перший заступник міністра охорони здоров'я України

А.М.Сердюк

Заступник міністра праці України

Н.М.Малиш

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0